Hyppää sisältöönMiten julkinen sektori tukee yritysten kestävää tuotekehitystä ja innovaatioita?

Innovatiiviset julkiset hankinnat työkaluna kestävien markkinoiden kehittämiselle

Asiasanat

julkiset hankinnat, hankinnat, innovaatiot, tuotekehitys, tki, kumppanuusmalli

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat julkisen sektorin keino edistää ja tukea kestäviä ratkaisuja tuottavien yritysten kasvua sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tuki kanavoidaan yritykselle julkisen sektorin toimijalle toteuttavan ratkaisun hankinnalla. Se kohdentuu uuden kestävän tuotteen tai palvelun hankintaan tai tuen kautta voidaan rakentaa uutta hankinnan toimintamallia.

 • Ohjaava merkitys: Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava merkitys yhteiskunnan ja talouden kestävän kasvun edistäjänä. 
 • 10 %: Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 10.9.2020 sitoutunut kasvattamaan innovatiivisten julkisten hankintojen määrän 10 prosenttiin kaikista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä. 
 • 3,5 mrd: 10 % julkisista hankinnoista tarkoittaa vuositasolla 3,5 miljardia euroa, mikä tarkoittaa merkittävää liiketoimintamahdollisuutta kestäviä ratkaisuja kehittäville yrityksille. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • olet kiinnostunut julkisen sektorin käytännön tavoista tukea kestävyyssiirtymää
 • etsit tapoja, joilla voitte toteuttaa yrityksenne kestävien innovaatioiden kehitystä yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa.
 • haluat lukea käytännön vinkkejä yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet tarjoamaan innovatiivisen julkisen hankinnan kilpailutuksessa.

Perustietoja

 • Toteuttajat :
  • Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Essi Silvonen
  • HNRY-hankkeen ratkaisufoorumien asiantuntijat ja osallistujat
  • Konseptia on pilotoitu käytäntöön Elenium Oy Henri Haikosen kanssa.

Mikä on innovatiivinen julkinen hankinta?

Innovatiiviset julkiset hankinnat tuovat yritysten lisäksi julkisen hankinnan ammattilaisille uusia menettely- ja arviointitapoja, jotka vaativat erilaista osaamista kuin perinteiset hankintamenetelmät. Mallissa julkiset toimijat ovat tilaajia ja yritykset ratkaisujen tuottajia. Tavoitteena on tuottaa skaalattavia, yhteiskunnallisesti kestäviä uusia ratkaisuja. Ratkaisujen hyödyntämisoikeus jää usein innovaation toteuttavalle yritykselle, joka voi hyödyntää sitä tulevassa kaupallisessa toiminnassaan.

Yritysalue voi olla suunnittelu- tai rakennusvaiheessa innovatiivisten julkisten hankintojen kohde. Tästä näkökulmasta innovatiiviset julkiset hankinnat soveltuvat niin infrastruktuurin kehittämiseen liittyviin kohteisiin kuin toiminnallisiin kohteisiin, joilla pystytään osoittamaan selkeää positiivista vaikutusta ympäristöön uusien innovatiivisten toimintamallien myötä.

Innovatiivisessa hankinnassa merkittävän ero perinteiseen verrattuna on se, että hankinnan kohde tai prosessi ei ole tarkasti rajattu ja määritelty. Innovatiiviseen hankintasopimukseen voi sisältyä uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Kun hankinta kohdistetaan tarkan toteutusmallin sijaan haluttuihin vaikutuksiin ja lopputuloksiin, se sisältää toimittajalle enemmän vapautta vaihtoehtoisten ratkaisujen ehdottamiseen.

Teknologinen kehitys ja yritysten kehitysvaiheessa olevat uudet tuotteet ja palvelut luovat jatkuvasti uusia ratkaisumahdollisuuksia vastata julkisen sektorin tarpeisiin. Innovatiiviset julkiset hankinnat mahdollistavat näiden tukemisen ja käyttöönoton varhaisessa vaiheessa, kun perinteisen hankintalainsäädännön mukaan on monesti päästy hankkimaan tuotteita ja ratkaisuja vasta kun ne ovat yleistyneet markkinoilla. Uusi tuote tai teknologia ei kuitenkaan ole tilaajalle itseisarvo. Se on tärkeää silloin, kun on näköpiirissä, että uudet ratkaisut tarjoavat tavanomaisia ratkaisuja suurempia hyötyjä ja parempaa kestävyyttä.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava merkitys yhteiskunnan ja talouden kestävän kasvun edistäjänä

Julkisten hankintojen vuosivolyymi on noin 35 miljardia euroa, mikä on 15 % bruttokansantuotteesta. 2/3 hankinnoista tehdään kuntien ja kuntayhtymien ja 1/3 valtion taholta. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämän toteuttaakseen se on tehnyt periaatepäätöksen kansallisen kiertotalousohjelman toteuttamisesta. On selvää, että valtio ja julkiset toimijat eivät pysty tekemään hiilineutraalisuutta tuottavia ratkaisuja yksin. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan yritysten vahvaa tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa tuottamaan ratkaisuja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. 

Julkiset hankinnat ovat valtion ja julkisen sektorin vahvin taloudellinen ohjaus- sekä käytännön muutosta tuottava keino. Jotta julkiset hankinnat pystyttäisiin kohdentamaan vaikuttaviin kestäviin ratkaisuihin, julkiset hankkijat tarvitsevat toimintamallin, joka perustuu yhteistyöhön yritysten kanssa ja toimii myös käytänteiden ja osaamisen kehittämisen prosessina kohti kestävää julkista hankintaa. Innovatiivisten julkisten hankintojen toimintamalli on rakennettu vastaamaan tähän tarpeeseen.

Miten julkisen sektorin tarpeet ja yritysten kyvykkyydet kohtaavat?

Hankintaprosessin eri vaiheissa voidaan luoda edellytyksiä sille, että julkisen sektorin tarpeet ja yritysten kyvyt luoda niihin ratkaisuja kohtaavat. Prosessi lähtee liikkeelle kehitys- ja hankintatarpeiden tunnistamisesta ja jatkuu yhteistyönä sopimuskauden aikana. Haasteiden ja tarpeiden täsmentämisessä voidaan hyödyntää mm. strategista suunnittelua, tilaajaorganisaatioiden yhteistyötä, tutkimusyhteistyötä, ennakointia tulevaisuuden hankinta- ja investointitarpeista, markkinavuoropuhelua, vaikutusten arviointia sekä kokeiluja ja pilotointeja.

Hankintojen valmisteluvaiheessa on tärkeää, että tilaaja kartoittaa aktiivisesti uudenlaisten ratkaisujen tarjontaa, viestii tarpeista ja tavoitteista sekä käy vuoropuhelua yritysten kanssa. Yritykselle ja ratkaisujen tarjoajalle tämä on tärkeä hetki tuoda omia ratkaisumahdollisuuksiaan tilaajaan tietoisuuteen ja vaikuttaa siihen, miten tilaajan tavoitteet kehittyvät hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Kilpailutusvaiheessa on tärkeää, että tilaajan määrittelemä menettely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ratkaisujen menestymisen ja jättävät tilaa sille, että niiden ominaisuuksia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään ja testaamaan.

Elenium Oy – Innovatiivisen julkisen hankinnan kautta matkalla logistiikan ja materiaalien hallinnan ohjelmistoratkaisujen kansainväliseksi toimittajaksi

Elenium Oy on toteuttanut innovatiivisen julkisen hankinnan kautta viiden jäteyhtiön yhteishankintana punnitus- ja varastonhallintajärjestelmän, MaterialPortin, jonka avulla pystytään älykkäästi keräämään kaikki tarpeellinen tieto vastaanotettavista ja lähtevistä kuormista sekä seuraamaan tavaran liikkeitä ja materiaalivirtoja jäteaseman sisällä prosessin eri vaiheissa. Järjestelmään kytkeytyy myös asiakkaille tarjottavia digitaalisia palveluja. Käytännössä Elenium Oy kehitti prosessin aikana itselleen tuotteen, jota se voi jatkossa tarjota muillekin logistiikan ja jätehuollon toimijoille. Innovatiivisen julkisen hankinnan prosessi oli itsessään kannustin tuotteen kehittämiseen, mutta on huomioitava, että yritys panosti myös itse merkittäviä resursseja MaterialPortin kehitystyöhön.

Henri Haikonen on Elenium Oy kokemusten perusteella voimakkaasti sitä mieltä, että osallistuminen innovatiiviseen julkiseen hankintaan voi olla merkittävä mahdollisuus yrityksille. Lisäksi yritykset ovat parhaita toimijoita ratkaisemaan monia yhteiskunnan toiminnallisia haasteita, joten julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävät ratkaisut ovat tärkeitä kokonaisuuskestävyyden ratkaisujen kannalta. Hän antaa seuraavia käytännön neuvoja yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella:

 • Valitkaa omaa tulevaisuuden visioitanne tukevia kehitysprojekteja.
 • Selvittäkää ja ymmärtäkää, millaiseen projektiin olette lähtemässä.
 • Tiedostakaa resurssinne ja suhteuttakaa ne tarjolla olevana projektiin.
 • Tutustukaa tarkasti kohdemarkkinaanne.
 • Varautukaa julkisen hankintaprosessiin läpiviemiseen.

Tärkeimmät opit

 • Kilpailutusvaiheessa on tärkeää, että tilaajan määrittelemä menettely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ratkaisujen menestymisen ja jättävät tilaa sille, että niiden ominaisuuksia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään ja testaamaan.
 • Hankintasopimus voi sisältää kehitystyötä, pilotointia tai kannusteita siihen. Innovatiivinen hankinta voi tämän lisäksi viitata innovatiiviseen tapaan toteuttaa hankintaprosessi tai hankintoihin, jotka kannustavat toimittajiaan tekemään innovaatioita. Se voi myös tarkoittaa hankintojen käyttämistä innovaatiopolitiikan välineenä siten, että kehitetään yritysten liiketoimintaa ja innovointia.
 • Hankintaprosessi on usein intensiivinen, eli vahvasti sekä toimittajia että loppukäyttäjiä osallistava.
 • Innovatiivisessa julkisessa hankinnassa tarjoavan yrityksen on mietittävä tarkoin oma panostuksensa kehitystyölle ja arvioitava toteutuvan ratkaisun kaupallinen arvo. Toteutushinnan rinnalla on aina tärkeää tarkastella ja neuvotella kokonaisuudesta, pohtia mahdollisia sopimuskannusteita ja jatkuvaa kehitystyötä, ratkaisun monistettavuutta ja skaalautuvuutta sekä julkisen hankinnan toteuttamisen referenssiarvoa.

”Innovatiivisen julkisen hankinnan toteuttaminen on yritykselle mahdollisuus edistää tuotekehitystään, mutta myös vaativa prosessi, johon sitoutuessaan on tärkeää määritellä mitä yritys itse on projektin kautta hakemassa ja miten se edistää yrityksen oman toiminnan strategiaa”

– Henri Haikonen, Elenium Oy 21.3.2021