Hyppää sisältöönMiten luontopohjaiset ratkaisut edistävät yritysalueen hiilineutraaliutta ja ilmastonmuutokseen varautumista?

Luontopohjaiset ratkaisut yritysalueella

Asiasanat

kaavoitus, sini-viherkerroin, hiilinielu, varautuminen, biodiversiteetti, viherjäte, kiertotalous

Yritysalueilla on usein paljon kattopinta-alaa ja päällystettyä maata, jolloin ilmastonmuutoksen haitat kuten tulvat ja lämpöaallot korostuvat. Turun Blue Industry Parkissa hulevesien ja tulvien hallinta on erityisen tärkeää, mutta luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen varautumisessa lisäävät myös hiilinieluja, viihtyisyyttä ja luonnonarvoja.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

  • suunnittelet hiilineutraalia yritysaluetta.
  • kaipaat keinoja, joilla estetään ilmastonmuutoksen haittoja ja/tai biodiversiteettikatoa.
  • olet kiinnostunut kiertotalouden mukaisista ratkaisuista viheralueiden hoidossa.

Perustietoja

  • Sijainti: Blue Industry Park, Turku
  • Yritysalueen elinkaari: Kaavoitusvaihe, infrarakennusvaihe
  • Toteuttajat: Turun kaupunki ja Turun AMK:n Kiertotalous 2.0 -opiskelijat

Kaupunkisuunnittelussa turvataan kilpailukyky ja varaudutaan muutoksiin

Turun kaupunkistrategiassa keskeisenä tavoitteena on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäksi elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen kestävällä tavalla. Kilpailukyvyn perustana on, että elinkeinoelämä on vireää ja yritykset haluavat toimia kaupungissa. Tarjotessaan yrityksille kilpailukykyisen ja yritysystävällisen toimintaympäristön kaupunki houkuttelee myös kansainvälisiä osaajia ja organisaatioita. Yritysten palveluiden ja innovaatioita tukevien verkostojen vahvistaminen edesauttaa myös kiertotalouden kehittymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Kaupunkikehittämisen onkin pysyttävä muutoksen edellä. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää, että energiatehokkuus ja resurssiviisaus huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää, ja sen merkitys korostuu tulevaisuuden muutoksiin sopeutumisessa ja vaikutusten hillinnässä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään rehevöittävien ravinnevalumien kuormitusta ja laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä sekä parantamaan öljyntorjuntavalmiutta.

Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku kehittää yritysten toimintaympäristöä

Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä ja resurssiviisautta vuoteen 2040 mennessä. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen riippuu myös yrityksistä, sillä arvion mukaan Turussa kaupunki voi omien toimintatapojensa muutoksella saavuttaa noin puolet tarvittavista päästövähennyksistä, ja loput ovat yritysten ja asukkaiden kontolla.

Kaupunki voi yritysalueiden suunnitteluvaiheessa luoda yrityksille suotuisan toimintaympäristön, jossa on edellytykset hiilineutraaliin ja resurssiviisaaseen toimintaan. Kaupunki pyrkii kehittämään toimivaa kaupunkirakennetta sekä kestäviä ja sujuvia liikenneratkaisuja logistiikan ja henkilöstöliikenteen tarpeisiin huomioiden yritysalueen sisäiset ratkaisut ja alueen kytkeytymisen ympäröivään kaupunkiin liikenteen, energian ja palveluiden osalta.

Energian käyttö ja tuotanto lämmitystä, viilennystä ja sähköä varten aiheuttaa noin puolet Turun päästöistä (vuonna 2020). Energiajärjestelmän uudistamisen ansiosta yrityksillä on mahdollisuus käyttää fossiilivapaata, uusiutuviin lähteisiin perustuvaa kaukolämpöä. Sujuvat aurinkoenergian lupaprosessit ja älykkäiden energiaratkaisujen jatkuva kehittäminen edistävät hiilineutraalia energiatuotantoa ja kiertotaloutta.

Blue Industry Parkin voimajohtoalueilla ja päätien varrella on potentiaalisia niittykohteita. Voimalinjan alla kulkee myös hulevesioja.

Hiilinielujen turvaaminen alkaa jo yritysalueen suunnittelupöydältä

Uuden yritysalueen perustamisvaiheessa tapahtuvat muutokset kuten puuston kaataminen, kallioiden louhinta ja maansiirtotyöt vaikuttavat alueen ravinnekiertoon, hiilitaseeseen ja vesitalouteen. Kaavoitusvaiheen luontoselvityksissä tunnistetaan säästettävät arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt, mutta valtaosa alueen hiilinieluista ja -varastoista raivataan rakentamisen alta pois. Yritysalueen hiilitaseen kannalta tästä seuraa negatiivinen lähtötilanne.

Kaavoitusvaihe onkin avainasemassa, kun rakennetaan hiilineutraalia ja resurssiviisasta yritysaluetta. Luontopohjaisia ratkaisuja, puustoa ja viheralueita käytetään mm. hulevesien hallintaan ja lämpösaarekkeiden vähentämiseen. Kiertotalouden periaatteilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä viheralueiden hoidossa. Tietyt luontopohjaiset ratkaisut eivät vaadi maa-alueiden jättämistä rakentamisen ulkopuolelle, vaan ratkaisuja voidaan toteuttaa niin, että alueen tehokkuus ja osa luonnonarvoista säilyvät. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja viihtyisyys nostavat myös alueen arvoa käyttäjien ja vierailijoiden silmissä.

Blue Industry Parkin tieyhteyksien rakentaminen käynnissä vuonna 2019.

Tärkeimmät opit

  • Hiilinielujen turvaaminen on tärkeää jo yritysalueen suunnitteluvaiheessa.
  • Siniviherkerroin on kaavoittajalle soveltuva työkalu luontopohjaisten ratkaisujen suunnitteluun.
  • Myös tiiviin rakentamisen alueilla voidaan luontopohjaisilla ratkaisuilla ja viheralueiden hoidolla turvata luonnon monimuotoisuutta.

Luontopohjaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on mahdollista kehittää ja hyödyntää vielä nykyistä vahvemmin (myös tiiviimmin rakennetuilla alueilla)”

– Turun Yleiskaavaehdotuksen 2029 ilmastovaikutukset -raportti, CANEMURE-hanke