Hyppää sisältöönMiten urakkakilpailutuksella voidaan edistää päästövähennyksiä ja resurssiviisautta?

Päästötön työmaa: ’vihreä julkinen hankinta.’

Asiasanat

päästövähennykset, resurssiviisaus, logistiikka, työmaakoneet, käyttövoimat, fossiilittomuus, biopolttoaineet, urakkahankinta, ympäristökriteerit, ympäristöarvo

Lukutorin pilottityömaan urakkakilpailutus Espoossa toteutettiin uudistetuin hankinnan ympäristökriteerein; tavoitteena oli saada aikaan päästövähennyksiä rakennustyömaalla ja kuljetuksissa. Samalla pilotoitiin vihreää hankintaa kehittämällä työmaakäytäntöjä päästöttömäksi ja edistettiin resurssiviisautta mm. kotimaisia kiveyskiviä käyttämällä.

 • Onnistunut markkinavuoropuhelu. Toteutimme urakoitsijoille realistiset ja hankintalain mukaiset urakkakilpailutuksen kriteerit. Saimme neljä hyväksyttävissä olevaa urakkatarjousta. Uudistettuja ympäristökriteerejä otetaan käyttöön urakkakilpailutuksissa Espoon kaikilla rakennustyömailla. 
 • Green deal. Pilotin aikana valmisteltiin Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sitoumus ympäristöministeriön kanssa. Sen työmaakone- ja kalustokriteerejä pilotoitiin myös Lukutorilla: tämä antoi tukea ja tietoa hankintaprosessin uudistamiseen. 
 • Merkittävin päästövähennys materiaalin tuotannosta ja kuljetuksista. Pilottityömaalla käytettiin kotimaisia kiveyskiviä, eikä tavanomaisia kiinalaisia, jolloin kokonaispäästöt olisivat olleet yli kolminkertaiset. Tämä vaati enemmän resursseja suunnitteluun ja urakkakilpailutukseen, mutta pidemmällä aikajanalla tarkasteltuna hiilineutraali, ja kestävän kehityksen mukainen, rakentaminen ei ole kalliimpaa vaan siinä säästetään myös euroja. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit julkisen hankinnan asiantuntijana.
 • olet urakoitsija ja suunnittelet kalustohankintoja tai nykyisten koneiden retrofittausta/konvertointia vähäpäästöisemmiksi.
 • toimit kaupunkisuunnittelussa ja kehittämisen tavoitteena on kaupungin hiilineutraalisuus.

Perustietoja

 • Yritysalueen sijainti: Lukutori, Suurpelto/Henttaa, Espoo 
 • Konseptin toteuttajat: Espoon kaupunki: Kaupunkitekniikan keskus ja Ympäristökeskus. 
 • Aikajänne: 6–12/2020. 
 • Mukana yhteiskehittämisessä yhteistyökumppanit: VRJ Etelä-Suomi, Ramboll Finland, Teknisten Kaupan Liitto ry, Ramirent Finland, Loimaan Kivi, Kekkilä, Suurpellon asukasyhdistys. 
 • Lukutorin työmaalla pilotoitiin myös Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimusta, joka tehtiin ympäristöministeriön, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä 2020. 
 • Kotimaisuus ei saa olla valintakriteerinä julkisessa hankinnassa, mutta ympäristöarvo esim. EPD voi olla. EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. 
Lukutorin päästötön työmaa, elokuu 2020. Kuva Suvi Suovaara.

Espoon Lukutorin Päästötön työmaa pilottihankkeessa otettiin käyttöön hiilineutraalisuutta edistäviä ja julkisen hankintalain mukaisia hankintakriteerejä

Pilottikohteeksi valittiin Espoon Suurpellon uusi keskustori katualueineen, joka oli sopivankokoinen urakka pilotoida uusia ympäristö- ja kestävän kehityksen hankintakriteerejä. Sidosryhmille pidettiin markkinavuoropuhelutilaisuus, jossa kerrottiin mm. rakennusalan ilmastotavoitteista ja vähäpäästöisten työmaakoneiden saatavuudesta. Tilaisuuden jälkeen urakoitsijoilla oli vielä mahdollisuus kahdenvälisiin neuvotteluihin kaupungin kanssa. Niissä kartoitettiin urakoitsijan kalustoa ja mahdollisuutta tehdä tarjous suunniteltuihin vähimmäiskriteereihin peilaten.

Tarjouspyyntöön sisällytettiin urakoitsijoiden ja työkonealan kanssa yhdessä realistisiksi todetut työmaakoneiden ja kuljetuskaluston vähimmäiskriteerit sekä päästövähennyksiä synnyttävät työmaakäytännöt ja resurssiviisauden toteutuminen. Lukutorin päästötön työmaa -pilotti haastoi tilaajia, urakoitsijoita sekä muita sidosryhmiä uudenlaisiin toimintatapoihin, joilla rakennetaan parempaa, hiilineutraalia tulevaisuutta. Urakka- ja kalustohankinnassa hyväksi todetut hankinnan kriteerit ja muut päästövähennyksiä edesauttavat toimenpiteet viedään vaiheittain kaikille kaupungin työmaille: uudis-, infra-, saneeraus- ja purkurakentamisen työmaille.

Urakoitsijan päästötön työmaa koulutus 12.6.2020. Kuva Suvi Suovaara.

Urakkakilpailutukseen mukaan uudet ympäristöä huomioivat vähimmäisvaatimukset

Kestävän kehityksen hankintaprosessia muokattiin niin, että urakoitsijan työmaakoneissa käytetään fossiilittomasti tuotettuja biopolttoaineita, biokaasua tai (vihreää) sähköä. Vauhdittaakseen Lukutorin urakoitsijan menestystä päästövähennyksien aikaansaamisessa kaupunki vuokrasi työmaalle 4,2 t sähkökäyttöisen pyöräkuormaajan ja antoi urakoitsijalle bonusta fossiilittomalla polttoaineella käyvien työkoneiden käytöstä yhteensä enintään 30 000 euroa. 

Pilottityömaan urakkaohjelmassa urakoitsija sitoutui osallistumaan päästötön työmaa -koulutukseen, jotta ymmärrys lisääntyy uudenlaisen toiminnan ja työmaakäytänteiden vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Tämä antaa urakoitsijalle myös kilpailuetua tieto-taidon myötä tulevissa urakoissa. 

Hankinnan vähimmäiskriteereissä huomioitiin myös kiveysmateriaalien kuljetukset työmaalle. Lukutorilla pilotoitiin myös reaaliaikaista, kohdekohtaista, Vediafi Oy:n toimittamaa ratkaisua, joka seuraa ja raportoi kuljetusten päästöjä. Pilottiurakan kustannukset eivät nousseet, kun hankintaa tarkastelee pidemmällä aikajanalla. Resursseja on varattava enemmän rakennushankkeen suunnittelu- ja urakkakilpailutusvaiheisiin, jotta ilmastopositiivisuus ja laatuvaatimukset onnistuvat toivotusti. Kehityskohteena on digiratkaisujen hyödyntäminen, sillä kaluston ja kuljetusten seuranta vaatii lisätyötä ja tiedonkeruun manuaalisuus on käytännössä mahdotonta. 

Sähkökäyttöinen 4,2t pyöräkuormaaja, jonka Espoon kaupunki vuokrasi urakoisijan käyttöön Lukutorin pilottityömaalla
Lukutori valmistuu kotimaisilla kiveyskivillä. Syyskuu 2020. Kuva Iina Kallio

Kiertotalouden ja resurssiviisauden huomioiminen onnistui Lukutorilla ympäristöarvoluokituksen avulla

Resurssiviisautta toteutettiin käyttämällä kotimaisia kiveyskiviä eikä infratyömailla tavanomaisia kiinalaisia kiviä, jolloin kuljetusten päästöt saadaan hyvin pieniksi. Hankintalain mukaan kotimaisuus ei saa olla julkisen hankinnan valintaperuste, mutta tueksi on nyt saatu EPD-arvo, eli Environmental Product Declaration. Se on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. EPD:n käyttö julkisen kilpailutuksen valintakriteerinä on sallittua.

Pilottityömaa toteutti samalla myös Espoo-tarinan kestävän kehityksen periaatteita. HNRY-hankekumppani VTT teki päästölaskennan, jotta voidaan todeta toimenpiteiden vaikuttavuus.

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal vauhdittamaan kehitystä 

HNRY-hanke valmisteli Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green dealin ympäristöministeriön sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien kanssa. Lukutorin pilottityömaa toteutti jo sitoumuksen ensimmäisen tavoitevaiheen kriteereitä niiltä osin kuin se on mahdollista. Green deal -sitoumuksen hankintakriteereissä huomioidaan mm. työmaakoneiden, kuljetuskaluston, työmaasähkön ja -lämmityksen käyttövoimien (valmistuksen) fossiilittomuus sekä vähäpäästöisempien työmaakäytäntöjen kehittäminen. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä. Samalla voidaan toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi. 

Tärkeimmät opit

 • Markkinavuoropuhelun tärkeys: urakoitsijat ja muut sidosryhmät mukaan jo urakkakilpailutusta suunniteltaessa. Jokaisessa kohteessa on omat selkeät/suurimmat päästövähennysmahdollisuudet, mihin kannattaisi yhteistyössä löytää sekä kustannustehokkaat että toimivimmat ratkaisut.
 • Tiedon ja aidon dialogin avulla edistetään rakennussektorin asennemuutosta kohti positiivisempaa suhtautumista ilmastoasioihin riittävän nopeasti.
 • Hiilineutraali rakentaminen ei ole kalliimpaa kun tarkastelee kustannuksia pidemmällä aikajanalla ja kun halutaan toteuttaa myös kestävää rakentamista muiltakin osin.
 • Urakoitsijat ja muut sidosryhmät ovat valveutuneita ja valmiita; julkisen hankinnan on uskallettava kehittää hankintaprosessia ja vaatia enemmän ympäristön huomioimista ja kiertotalouden toteutumista.

Kiitos suomalaisen työn ja kiviteollisuuden tukemisesta. Näitä uutisia lukiessa on hieno olla espoolainen geologi.”

–Lukijan kommentti pilotista kertovaan blogitekstiin