Hyppää sisältöönMiten työmaan hiilijalanjälki voidaan selvittää?

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta

Asiasanat

Työmaa, hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, ilmastonmuutoksen hillintä, kestävyys, rakentaminen, elinkaariarviointi

Espoon Lukutorin infratyömaan päästövähennystoimien onnistumista arvioitiin hiilijalanjälkilaskennan avulla. Tehdyillä toimenpiteillä havaittiin saavutetun todella merkittäviä päästövähennyksiä: Lukutorin päästöt olivat noin neljäsosan tavanomaisesti toteutetun työmaan päästöistä. Työn avulla voidaan asettaa tavoitteita työmaan hiilijalanjäljen tehokkaalle vähentämiselle ja määrittää tarvittavat toimenpiteet. Se mahdollistaa myös päästöjen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja auttaa tunnistamaan päästöjen kannalta merkittävimmät prosessit.

 • Kattava tarkastelu: Suurin osa päästöistä aiheutui muista kuin työmaan suorista päästöistä: työssä tarkastelu ulotettiin kattamaan myös materiaalien ja energian tuotanto.
 • -75 %: Lukutorilla tehtyjen päästövähennystoimien ansiosta työmaan päästöt olivat noin neljäsosan tavanomaisesti toteutetun työmaan päästöistä.
 • Säästöt: Suurimmat päästösäästöt Lukutorin tapauksessa aiheutuivat suomalaisten kivien käytöstä kiinalaisten sijaan. Toinen merkittävä päästövähennyslähde oli fossiilisilla polttoaineilla käyvien työkoneiden korvaaminen sähköisillä.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • olet töissä kunnan hankinta- tai rakennustoimessa.
 • olet rakennusurakoitsija tai rakennusalan yrityksen edustaja ja etsit uusia, vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Perustietoja

Toteuttaja: VTT
Urakoitsija: VRJ Rakennus Oy
Pilotti: Lukutori, Espoo
Aikataulu: 6–11/2020

Päästölaskennalla tietoa alueen hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjäljellä (carbon footprint) kuvataan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa. Se kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Kun nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, toiminnan hiilijalanjälki pienenee. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä eli sen nettohiilijalanjälki on nolla. Jotta tietty toiminta voidaan todeta hiilineutraaliksi, on tarkasteltava sen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Päästölaskenta voidaan tehdä tuotanto- tai kulutusperusteisesti. Tuotantoperusteisella laskennalla tarkoitetaan tietyllä alueella tapahtuvien päästöjen huomioimista (tätä tapaa käytetään tyypillisesti esim. valtioiden päästölaskennassa). Kulutusperusteisessa laskennassa taas huomioidaan esimerkiksi tietyn yhteisön tai alueen tuottamien ja kuluttamien tuotteiden tai palveluiden valmistamisesta, kuljetuksesta ja hävityksestä aiheutuvat päästöt tietyn ajanjakson kuluessa. Yritysalueen päästöjen laskennassa kulutusperäinen laskentatapa on mielekkäämpi ja myös yleisesti käytetty. Myös tässä työssä toteutettiin käyttäen kulutusperäistä laskentatapaa.


Kohti päästötöntä työmaata hiilijalanjäljen laskennalla

Hiilineutraali työmaa -konsepti jakautuu viiteen vaiheeseen, joita ovat 1) tavoitteiden asetus, 2) nykyisten päästöjen laskenta, 3) päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen, 4) päästövähennyssuunnitelman laatiminen sekä 5) vähennystoimien toteutus ja verifiointi.

Nykyisten päästöjen laskenta luo pohjan vaiheille 3 ja 4, joita voidaan pitää konseptin ytimenä: päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen, toimenpiteiden toteuttaminen sekä seurantasuunnitelman laatiminen.

Konseptin vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Vaiheessa 2 sovellettiin Greenhouse Gas Protocol -laskentaohjeistusta1, joka on yksi tunnetuimmista ja yleisemmin käytetyistä laskentamenetelmistä. Laskennassa päästöt jaettiin kolmeen ”tasoon” (scope):

 • Taso 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena paikan päällä eli fyysisesti toimipisteissä.
 • Taso 2: Ostoenergian päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, syntyvät yrityksen käyttämän sähkön tuottamisesta, lämmityksestä ja viilennyksestä (jos sähkö tuotetaan muualla ja ostetaan yrityksen käyttöön).
 • Taso 3: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, syntyvät yrityksen toiminnoista. Epäsuorat päästöt ovat niin sanottuja ”ylävirran päästöjä” eli yrityksen tuotantoprosesseissaan tarvitsemien tuotteiden valmistuksessa syntyvät, ja/tai tuotteiden käytöstä ja loppusijoituksesta aiheutuvat päästöt.
Konseptikuvaus työmaan suorista ja välillisistä (epäsuorista) päästöistä.

Konseptin vaikutus yritysalueen hiilineutraalisuuteen ja resurssiviisauteen

Pilotointikohteessa päästövähennyslaskenta toteutettiin käyttäen edellä kuvattua hiilijalanjälkilaskentaa. Laskennassa huomioitiin seuraavat asiat:

 • Työkoneiden polttoaineiden kulutus ja polttoaineiden valmistus
 • Kuljetusten päästöt, ml. polttoaineiden valmistus
 • Sähköntuotanto ja akut huomioitu sähköisten työkoneiden kohdalla
 • Muualla työmaalla kulutetun sähköntuotanto.
 • Työmaalla käytetyt materiaalit
  • Kuivabetoni
  • Kasvualusta
  • Kivet
  • Murske
  • Noppakivet.

Jotta saatiin käsitys Lukutorilla toteutettujen päästövähennystoimenpiteiden suhteellisesta merkityksestä, vertailtiin laskennassa kahta skenaariota: Lukutorin todellista tilannetta sekä kuviteltua vertailuskenaariota, jossa ei oltu tehty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja. Vertailuskenaariossa kaikkien työkoneiden oletettiin käyvän fossiilisella dieselillä (sähköisten työkoneiden kulutus laskettiin vastaavien koneiden tehon ja käyttötuntien perusteella), käytetyn sähkön oletettiin vastaavan keskimääräistä suomalaista verkkosähköä ja kivimateriaalit oletettiin tuotetun Kiinassa.

Kasvihuonekaasupäästöt Lukutorilla ja vertailuskenaariossa (referenssi).

Tulosten perusteella Lukutorin työmaalta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 90 tonnia CO2ekv. kun taas vertailuskenaariossa päästöt olivat noin 360 tonnia. Vertailuskenaarion päästöt olivat siis noin nelinkertaiset verrattuna Lukutoriin. Suurimmat päästösäästöt Lukutorin tapauksessa aiheutuivat suomalaisten kivien käytöstä kiinalaisten sijaan. Toinen merkittävä päästövähennyslähde oli fossiilisilla polttoaineilla käyvien työkoneiden korvaaminen sähköisillä.

Koska Lukutorin työmaa oli suhteellisen pieni ja kestoltaan lyhyt (noin puoli vuotta), pilotissa ei toteutettu erikseen konseptin vaiheita 4 ja 5. Näissä vaiheissa arvioitaisiin mahdollisuuksia lisäpäästövähennyksiin, laadittaisiin suunnitelma ja seuranta niiden toteuttamiseksi sekä tehtäisiin loppuarvio tavoitteiden toteutumisesta. Konseptin toteutus antaa paitsi keinoja vähentää käynnissä olevan työmaan päästöjä, se tuottaa oppeja seuraavien työmaiden vähähiiliseen toteuttamiseen.

Tärkeimmät opit

 • Päästöjä on tärkeää tarkastella kokonaisvaltaisesti.
 • Päästövähennystavoitteiden ja -toimien kunnianhimoisuuteen olennaista kiinnittää huomiota.
 • Ottamalla huomioon myös materiaalit, voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.
 • Materiaalihankintojen lisäksi työkoneiden sähköistäminen on keskeinen päästövähennystoimenpide.

Voiko muovinkierrätys olla kannattavaa?

Muovinkierrätys yritysalueella

Asiasanat

muovi, muovinkierrätys, kiertotalous, resurssiviisaus, yritysyhteistyö, satama, jäte, arvoketju, pilotointi, uusiokäyttö

Paineet muovien kierrättämiseksi ovat kasvaneet. Tämän konseptin tarkoitus on käynnistää muovinkierrätys yritysalueella, ja luoda yritysten välille yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdyn käytännön kokeilun avulla havainnollistettiin kierrätyksen toimivuutta, saatiin tietoa muovien määristä ja kerättiin yrityskäyttäjien palautetta Vuosaaren satamassa.

 • 6443 kg/vuosi: Teoreettinen muovijätteen määrä Vuosaaren satamassa.
 • 80 % kerätyistä muoveista olisi mahdollista hyödyntää uusiomateriaalina energiahyötykäytön sijasta tehdyn pilotin mukaan.
 • Päästöt: Hiilidioksidipäästöt ovat kierrätystä painottavissa ratkaisumalleissa huomattavasti pienemmät kuin nykytilanteessa, missä päästöjä dominoi muovijätteen poltto.

Tämä ratkaisu sopii…

 • kaupungille, joka haluaa saada yritykset mukaan ilmastotalkoisiin.
 • yritykselle, joka haluaa aloittaa tai kehittää yrityksen tuottamien jätteiden kierrättämistä.
 • yritykselle, joka etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätyksen saralla.

Perustietoja

 • Sijainti: Vuosaaren satama, Helsinki.
 • Elinkaari: aktiivinen vaihe.
 • Toteuttajat: Satu Pasanen/Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Juha Hakala/Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Saara Pellikka/Helsingin kaupunki
 • Aikajänne: 3 kk – 1 vuosi.
 • Konseptikehityksen aikana toteutettiin yritysten muovijätteiden yhteiskeräyskokeilu, ns. muovipilotti. Keräyksen kohteena oli yritysten pakkaus- ja logistiikkamuovit Vuosaaren satamassa. Pilotointi toteutettiin 16.11. – 31.12.2020 yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin Satama Oy:n kanssa.
 • Kierrätysratkaisuita verrattiin nykytilaan taloudellisuuden ja CO2-päästöjen kautta.
 • Konsepti painottaa muovien uusiokäyttöä.

Vuosaaren sataman ensimmäinen muovinkierrätyskonsepti

Kansalliset ja kansainväliset tavoitteet, kuten Suomen muovitiekartta ja EU:n muovistrategia, kirittävät muovinkierrättämistä. Konseptia lähdettiin rakentamaan Vuosaaren sataman yritysten kiinnostuksesta kierrättämiseen – eli ruohonjuuritasolta ylöspäin. Konseptin tarkoitus on ensisijaisesti käynnistää muovinkierrätys yritysalueella, ja toissijaisesti edistää kilpailevien yritysten välistä yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Konseptointityön aikana tehtiin pilotti, johon osallistui julkisia toimijoita, yrityksiä ja tutkimuslaitos. Tällaiset käytännön kokeilut edesauttavat tieteellisesti pätevän ja käytännönläheisen tiedon saamista, innostavat yrityksiä kokeilemaan uusia toimintatapoja sekä lisäävät dialogia kaupunkien ja sen alueen yritysten välillä.

Pilotoinnista faktaa konseptointiin

Konseptikehityksen aikana toteutettiin yritysten muovijätteiden yhteiskeräyskokeilu, ns. muovipilotti. Keräyksen kohteena oli yritysten pakkaus- ja logistiikkamuovit Vuosaaren satamassa. Pilotointi toteutettiin 16.11.–31.12.2020 yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin Satama Oy:n kanssa. Pilottiin osallistui seitsemän logistiikka-alan yritystä. Muovimateriaali kerättiin älyvaa’alla varustettuun jätepuristimeen, joka saatiin pilotin ajaksi testikäyttöön Europress Group Oy:ltä. 

Pilotin aikana kertyi erilaisia muoveja yhteensä 812 kg, pääosin polyeteeni (PE-LD) ja polypropeenia (PP), jotka toimitettiin uusiokäyttöön. Keräyskokeilun kannalta muovien puhtaus oli riittävä. Osallistujat vastasivat pilotin jälkeen kyselyyn, jossa kerättiin palautetta ja käyttäjäkokemuksia konseptikehitystä varten. Muovipilottiin ja yhteiskeräykseen osallistuminen koettiin pääasiallisesti helppona ja toimivana. Yritysten välinen yhteistyö nähtiin mahdollisena erityisesti jätehuollon ja muiden ympäristöpalveluiden osalta. 

Ratkaisumalleilla vertailutietoa talous- ja ympäristönäkökulmista

Taloudellista näkökulmaa havainnollistettiin ja arvioitiin Vuosaaren sataman sijainnin ja satamassa tehdyn pilotin avulla. Tälle yritysalueelle luotiin jätehuoltoa tai kierrätystä varten eri ratkaisumalleja, joista esitellään nykytilan lisäksi kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia, A ja B.

Nykytilanteessa (REF) eli referenssissä muovijakeita ei kierrätetä vaan kaikki kerätty jätemuovi ohjataan energiahyötykäyttöön (polttoon). 

Ratkaisumallissa A ei ole syntypaikkalajittelua vaan kaikki muovijäte kerätään yhteen ja toimitetaan sellaisenaan kierrätysyritykselle.

Ratkaisumallissa B muovia syntypaikkalajitellaan eli kerätään ainoastaan PE-LD- ja PP-muovijakeet yhteiskeräyksenä

Tulosten mukaan nykytilanne (REF) on edullisin, jos muovijätettä syntyy vain 6,5 tonnia vuodessa, mutta tämä vaihtoehto muuttuu kalleimmaksi jätteen määrän lisääntyessä. Kierrätystä tukevat ratkaisumallit A ja B tulevat kannattavaksi, kun alueen jätemäärä 1,5–2-kertaistuu. Hiilidioksidipäästöt ovat ratkaisumalleissa A ja B huomattavasti pienemmät kuin nykytilanteessa (REF). Ratkaisumalleissa A ja B muovijätteen määrän lisääntyminen aiheuttaa päästöjen kasvua selkeästi vähemmän kuin referenssinä toimivassa nykytilanteessa.

Konseptista käytäntöön

Konsepti perustuu ratkaisumalliin B, jossa sataman yritysten yhteiskerätyt PE-LD- ja PP-jakeet toimitetaan mekaaniseen kierrätykseen. Kyseisille jakeille on jo olemassa teollinen kierrätysmahdollisuus. Kehittyessään konsepti tähtää ratkaisumalliin A, jossa muovijätettä voidaan monipuolisemmin ottaa vastaan ja sitä voidaan ohjata sekä uusiokäyttöön että hyötykäyttöön petrokemianteollisuuteen. Ratkaisumalli A:n käyttöönotto edellyttää yhteistyötä sopivan kierrätys- tai lajitteluyrityksen kanssa, joka sijaitsee lähialueella. Kummassakin ratkaisumallissa satamassa syntyvää muovijätevirtaa täydennetään lähialueelta tulevalla virralla, mikä lisää ratkaisujen paikallista vaikuttavuutta. Konseptissa tähdätään siihen, että alueella syntyneet muovijätteet palautuvat muokattuina takaisin alueella käytettäviin tuotteisiin (esim. pakkauskalvot tai säkit) tai ne voitaisiin hyödyntää osana alueella olevien koneiden käyttämiä tuotteita kuten polttoaineita.

Pilotin palautekyselyssä kaikki vastaajat katsoivat, että muovien yhteiskeräys voisi jäädä pysyväksi osaksi sataman toimintaa. Muovin yhteiskeräyksen toimintamallia on helppo mukauttaa ja monistaa sopivaksi erityyppisille yritysalueille. Kansallisessa mittakaavassa tämäntyyppinen yritysalueen tai -alueiden toiminta tarjoaa mahdollisuuden huomattaviin päästövähennyksiin.

Nykytilanne ja kaksi eri ratkaisumallia, joiden avulla tutkitaan kierrätyksen taloudellista näkökulmaa Vuosaaren satamassa.
Kuvaus ensimmäisen kehitysvaiheen muovinkierrätyskonseptista

Tärkeimmät opit

 • Muovinkierrätys kiinnostaa yrityksiä, ja ne haluavat toimia entistä ympäristövastuullisemmin.
 • Pilotoinnin avulla saadaan tieteellisesti pätevää, käytännönläheistä tietoa kohdealueen jätemääristä ja yritysten kierrätystarpeista sekä -käytännöistä.
 • Kilpailevat yritykset voivat tehdä yhteistyötä ja saada samalla ympäristö- ja taloudellisia etuja.
 • Kaupungit saavat alueensa yritykset mukaan ilmastotavoitteisiin käynnistämällä päästövähennyksiin ja resurssiviisauteen tähtääviä uusia kokeiluja, joista yritykset hyötyvät lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

”Muovien maailmanlaajuisen käyttömäärän noustessa tarvitsemme kierrätystä hillitäksemme tätä kehitystrendiä. Ratkaisut tehdään paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Muovinkierrätys nappaa jätejakeet uusio- tai hyötykäyttöön ja tuo yrityksille ympäristö- ja taloudellisia etuja.” 

– Satu Pasanen, tutkija, kiertotalouden kehittäjä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kuinka mitataan yritysalueen ilmastotavoitteiden toteutumista?

Hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden mittarointi

Asiasanat

päästötön työmaa, seurantajärjestelmä, VTT, elinkaariarviointi, mittaaminen, päästölaskenta, resurssiviisaus, ilmastonmuutoksen hillintä

Jotta yritysalueen hiilineutraalisuus- ja resurssiviisaustavoitteita voidaan seurata tehokkaasti, pitää päästölaskentamalleja ja seurantatyökaluja jatkuvasti kehittää ja soveltaa. Yritysalueilla saavutetut päästövähennykset ovat merkittäviä myös kaupunkien ilmastotavoitteiden kannalta, sillä ilman yrityksiä näitä päämääriä ei voida saavuttaa.

 • Kaksi työmaata: Vähäpäästöisiä työkoneita pilotoitiin Espoossa ja Helsingissä. 
 • Yhteistyö: Työmaapäästöjen seurantajärjestelmän kehittäminen käynnistyi VTT:n ja Päästöttömien työmaiden – kestävien hankintojen green dealiin sitoutuneiden hankintayksikköjen yhteistyönä. 
 • Muovi: Muovinkierrätyksen vaikutusta jätteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöihin arvioitiin Vuosaaren satama-alueella tehdyssä kokeilussa. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • etsit yleistietoa yritysalueiden ja työmaiden hiilineutraalius- ja resurssiviisaustavoitteiden mittaroinnista ja laskennasta.

Perustietoja

 • Sijainti: Päästöttömät työmaapilottiurakat Espoossa ja Helsingissä, Vuosaaren satama, Blue Industry Park Turussa, Vantaan energiatehokkuusesimerkki
 • Toteuttajat: HNRY-hankkeen osallistujat

Yritysalueiden päästövähennykset ovat tärkeitä kaupunkien ilmastotavoitteille

Kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja hiilineutraalisuus pyritään saavuttamaan vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus kaupungin tavoitteena tarkoittaa, että alueen sisällä tuotetut päästöt saadaan vähenemään tietylle tasolle (esim. 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna) ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Resurssiviisauden osalta kaupungeilla on myös pidemmän aikavälin tavoitteita, jotka pohjautuvat EU:n tavoitteisiin (v. 2040 mennessä). Resurssiviisauden edistäminen edellyttää toimijoiden välistä tiivistä vuorovaikutusta ja kehittämistyötä mm. materiaalien hallinnassa ja logistiikassa. Vuosaaren satamassa tutkittiin mahdollisuuksia työkoneiden resurssiviisaaseen ja energiatehokkaaseen käyttöön. Myös materiaalien lajittelussa ja kiertotalouden tehostamisessa on runsaasti potentiaalia, kuten ns. muovipilotti on osoittanut.

Päästölaskennan rajauksista ja perusteista

Valtio ja kunnat tekevät päästölaskentaa tuotanto-/alueperusteisesti. Tavoite on rajattu sisältämään alueen rajojen sisällä tapahtuvat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) sekä ostetun energian tuotannon päästöt (Scope 2). Yksittäisen yrityksen hiilineutraaliuden tavoittelussa laskenta voi keskittyä suoriin khk-päästöihin (Scope 1) eli polttoaineiden käyttöön energiantuotannossa ja ajoneuvoissa sekä epäsuoriin khk-päästöihin (Scope 2), kuten ostosähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöihin. Loput päästöt kompensoidaan (Scope 4).

Yritysalueen tasolla laskenta on mielekkäintä tehdä kulutusperusteisella laskennalla, jossa huomioidaan yritysalueen tuottamien ja kuluttamien tuotteiden ja palveluiden valmistamisesta, kuljetuksesta ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt tietyn ajanjakson kuluessa (Scope 3). Esimerkki kulutusperusteisesta laskennasta on esitetty Lukutorin päästöttömän työmaan konseptissa.

Päästötön työmaa – laskennan rajaus ja työkalut

 toiminta tapahtuu. Kunnossapidon työmaat eivät ole yhtä selvärajaisia. Materiaalit, polttoaineet ja ostosähkö tulevat pääsääntöisesti rajojen ulkopuolelta. Työmaan päästölaskennan rajaus perustuu päästöjen kannalta merkittävimpien prosessien tunnistamiseen. 

Espoon Lukutorin pilotissa tunnistettiin, että valtaosa päästöistä syntyi muista kuin suorista päästöistä. Kulutusperusteisessa laskennassa huomioitiin myös päästöt työkoneiden polttoaineiden käytöstä ja valmistuksesta, sähköisissä työkoneissa käytettyjen akkujen ja sähkön tuotannosta, työmaasähkön tuotannosta sekä työmaalla käytettyjen materiaalien tuotannosta ja kuljetuksista. 

Helsingin Kulosaaren pilottityömaalla laskennassa huomioitiin työkoneiden käyttämien polttoaineiden tuotannosta (ml. biopolttoaine) aiheutuneet päästöt sekä työkoneissa ja työmaalla käytetyn sähkön tuotannon päästöt. 

Päästölaskentaan tarvittavien tietojen seuraa on tähän asti vaikeuttanyt, ettei vakiintunutta seurantamenetelmää ei ole ollut käytössä. Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen osapuolet kehittävät seurantatyökalua, joka otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurantatyökalun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tarvitaan myös urakoitsijoiden ja koneiden käyttäjien perehdytystä, jotta kerättävä aineisto on laadukasta.

Tietoa ja työkaluja yritysalueen ilmastotavoitteiden mittarointiin ja seurantaan

Kattava kokonaiskuva yritysalueen resurssiviisauteen ja hiilineutraaliuteen vaikuttavista tekijöistä on koostettu Turun Blue Industry Parkin oppaaseen. Mittakaavalla on merkitystä, sillä yritysalueen laajuiset tai useamman yrityksen käytössä olevan kiinteistön energiatehokkuusinvestoinnit ja energiantuotanto tuovat merkittäviä päästövähennyksiä. Alueesta voi muodostua jopa ilmastopositiivinen.

Yrityskohtaisesti räätälöityä sparrausta sisältävässä koulutuspilotissa tuotettiin koulutusmateriaalia avoimeen käyttöön. Koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten tiedollisia valmiuksia päästölähteiden tunnistamiseen, laskentaan ja ilmastotoimenpiteiden tekemiseen.

Päästöttömien työmaiden päästölaskenta ja vertailu ”tavanomaisen” työmaan päästöihin toteutettiin Espoossa ja Helsingissä. Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen  green dealin avulla saadaan yhtenäinen linja ja seurantatyökalut hankintayksiköiden käyttöön. 

Kuntien päästöjen inventoinnissa noudatetaan yhteisiä ohjeita, mutta yksittäisten organisaatioiden ja yritysten päästölaskennan rajaukset ja esimerkiksi epäsuorien päästöjen laskentamenetelmät voivat vaihdella niin, että tulosten vertailtavuus heikkenee. Yhtenäistämiselle on tarvetta ja siksi hankkeissa kerrytettyä tietoa tulee jalkauttaa laajempaan käyttöön.

Tärkeimmät opit

 • Yritysalueen tasolla laskenta on mielekkäintä tehdä kulutusperusteisella laskennalla.
 • Keskeistä on laskennan menetelmän ja rajausperusteiden läpinäkyvyys.
 • Menetelmien yhtenäistämiselle on tarvetta ja siksi hankkeissa kerrytettyä tietoa laskennan menetelmistä ja työkaluista tulee aktiivisesti jalkauttaa laajempaan käyttöön.

l

Onko aidatun teollisuusalueen hiilineutraalius ja resurssiviisaus liian suppea näkökulma?

Resurssiviisas ja hiilineutraali meriteollisuusverkosto

Asiasanat

Reduce, Reuse, Recycle, (Vähennä, hyödynnä, kierrätä, säästä, tehosta)

Työssä kehitettiin toimintamallia, jossa Turun telakan alueella rakentuvan risteilijän materiaali-, resurssi- ja tietovirrat kohtaavat optimaalisesti Blue Industry Parkin alueella. Toimintamallin avulla voidaan saavuttaa resurssiviisaus ja hiilineutraalius koko toimitusketjussa

 • 20–30 %:n kasvu lisäarvoa tuottavassa työssä.
 • 3–7 % pienempi materiaalihukka.
 • 20 % parempi tuotannon läpimenoaika toimitusketjun läpinäkyvyydellä ja hallinnalla.
 • 5 % matalammat materiaalikustannukset keskitetyn hankintatoimen avulla.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit Turun telakan toimitusketjussa.
 • toimit valmistavan teollisuuden toimitusketjussa.
 • haluat tehostaa oman toimitusketjun toimintaa.

Perustietoja

 • Verkoston toimijoidet sijainti: Suomi, Pohjois-Eurooppa, Turun telakan verkosto.
 • Verkoston elinkaari: käynnissä, Turussa on rakennettu laivoja 1737 lähtien.
 • Toteuttajat: Turku Science Park Oy ja Blue Industry Park Oy.
 • Aikajänne: jatkuvaa toimintaa.
 • Toimittajaverkostossa 400 yritystä.
 • Meriteollisuusverkostossa Lounais-Suomessa 8 000 työntekijää ja toimihenkilöä.
 • Meriteollisuusverkoston liikevaihto 2,3 mrd. € (2019).

Tavoitteena tehostaa meriteollisuusverkoston toimintaa

Konseptissa tunnistettiin, miten meriteollisuusverkoston toimintaa voitaisiin tehostaa ja luotiin toimintamalli näiden parannusten laatimiseen ja käyttöönottoon. Tavoitteena oli optimoida Blue Industry Parkin (BIP) ja Turun telakan alueella kohtaavien materiaali-, resurssi- ja tietovirtojen kohtaaminen. Työn aikana kartoitettiin, millaisia toimintatapoja meriteollisuusverkoston yritysten kannattaa käyttää, jotta verkoston toiminta olisi mahdollisimman resurssiviisasta ja hiilineutraalia. Lopuksi määriteltiin, millainen ohjaamisjärjestelmä tukee resurssiviisasta ja hiilineutraalia toimintaa.

Logistiikkakeskus tukee parhaiten resurssiviisasta ja hiilineutraalia toimintaa

Konseptissa määriteltiin mitä toimintoja kannattaa sijoittaa BIP-alueelle, jotta meriteollisuusverkoston toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja tukisi resurssiviisasta toimintaa. Painotettuina kärkeen toiminnallisuuksista nousivat tuotantotilat sekä logistiikkakeskus.

Tuotantotilojen tarve vaihtele eri toimijoiden välillä pienestä pajasta aina isompaan tuotantotilaan. Rakennettavien tilojen tulee olla myös muuntojoustavia, jotta ne vastaavat vaihtelevaan kysyntään mahdollisimman hyvin. Esikoonti ja modulointi vähentäisivat myös logistiikan kuormaa liikennemäärien ja pakkausmateriaalin osalta. Liikennemäärät vähenevät, kun kuljetetaan isompia kokonaisuuksia kerralla ja erilliset osa-/komponenttitoimitukset vähenevät alueen sisällä.

Kierrätys vähentää materiaalihukkaa

Pakkausmateriaalien osalta kuljetuspakkausten kierrätys ja standardisointi alueen sisällä toisivat selkeitä etuja. Jos materiaalien paketoinnissa käytettäisiin standardisoituja menetelmiä, jotka olisivat kierrätettävissä, logistiikan operointi selkeytyisi ja pakkausmateriaalikuorma vähenisi alueella.

Keskitetyn kierrätyskeskuksen rakentaminen BIP:n sisälle palvelisi alueen yrityksiä ja osaltaan varmistaisi hukkamateriaalien kierrätyksen. Kierrätyskeskus toimisi BIP:n ja telakan välisellä alueella, jolloin se palvelisi tehokkaimmin kaikkia osapuolia.

Toiminnallisuuksien sijoittelun osalta tulee ottaa huomioon myös liikenne telakan suuntaan. Logistiikkakeskuksen sijainnin tulisi olla joko tuotantotilojen yhteydessä tai niiden välittömässä läheisyydessä, jotta vältytään ylimääräiseltä kuljetukselta.

Tieto luo luottamusta

Yhteistoiminnan ja resurssiviisauden edistämiseksi tarvitaan mitattua tietoa. Konseptiin liittyen määriteltiin viisi tärkeitä mittaria:

 1. Saapuvan materiaalin toimitusvarmuus
  • DIFOT ( Delivered In Full and On Time)
 2. Kohdekohtaisen materiaalipaketin toimitusvarmuus
  • DIFOT ( Delivered In Full and On Time)
 3. Kohdekohtaisen suunnitelman etenemä
  • Karkeasuunnittelun ajoitus ja tarkkuus
  • Hienosuunnittelun ajoitus ja tarkkuus
  • Suunnitelman sisällön toteutus
 4. Poikkeamaseuranta
  • Työpakettikohtainen seuranta
  • Toimitusrivikohtainen seuranta
 5. Kuljetusmäärien seuranta
  • Syöttölogistiikan seuranta
  • Paluulogistiikan seuranta à materiaalihukan seuranta, ylimäärä/jäte
  • 3R toimintamalli (Reduce, Reuse, Recycle)

Tärkeimmät opit

 • Materiaaliviisaus: keskitetyllä materiaalihallinnolla voidaan vähentää materiaalihukkaa.
 • Resurssiviisaus: minimoidaan ylimääräisen materiaalin tarve tarkemmalla suunnittelulla.
 • Informaatioviisaus: digitaalisen alustan tuottama informaatiovirta mahdollistaa toimitusketjun johtamisen ja kehittämisen.

Rakenteellisen tuhlaamisen lopettaminen on ainoa tapa pelastaa maapallo.”

–Ari Viitanen, HPJ CarinaFour

Miten luoda uusi resurssiviisas ja hiilineutraali teollisuusalue?

Blue Industry Park: uusi resurssiviisas ja hiilineutraali yritysalue

Asiasanat

hiilineutraali teollisuusalue

Hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen toteutumisessa tulee huomioida alueen suunnittelun lisäksi sen rakentaminen ja jokapäiväinen toiminta. Blue Industry Park on Turun telakan viereen vähitellen rakentuva alue, johon syntyy valmistavan teollisuuden ja palvelutoimijoiden toimiva ekosysteemi. Tarvitaankin jokaisen alueella toimivan yrityksen osaamista ja tahtoa, jotta resurssiviisaus ja hiilineutraalius toteutuvat.

 • Blue Industry Park Oy. Perustettiin hankkeen aikana johtamaan alueen rakentumista. 
 • Hyvät liikenneyhteydet. Syväväylä, E18, rautatie ja lentokenttä 10 km:n etäisyydellä. 
 • 55 ha. Alueen koko. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit Turun telakan toimitusketjussa.
 • toimit valmistavan teollisuuden toimitusketjussa.
 • haluat tehostaa oman toimitusketjun toimintaa.
 • suunnittelet hiilineutraalia ja resurssiviisasta teollisuusaluetta.
 • toimit urakoitsijana tai rakennuttajana hiilineutraaliksi ja resurssiviisaaksi tähtäävällä yritysalueella.
 • olet julkinen toimija, esim. kaavoittaja, ja haluat tietää miten hiilineutraalius ja resurssiviisaus toteutetaan.

Perustietoja

 • Sijainti: Pernon kaupunginosa, Turku. Turun telakan vieressä.
 • Yritysalueen elinkaari: suunnitteluvaihe
 • Toteuttaja: Blue Industry Park Oy.
 • Aikajänne: 2021 alkaen 5–10 vuotta.
 • Meriteollisuusverkostossa Lounais-Suomessa 11 000 työntekijää ja toimihenkilöä
 • Turun telakan tilauskirjan arvo Q1/2021 6,5 mrd. €, risteilijätoimituksia 2026 saakka.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Blue Industry Park on muutosta johtavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tiivis ja monimuotoinen yhteisö, jossa kasvumahdollisuuksilla ei ole rajoja. Alueen tarjoamat skaalautuvat tilat ja yhteiset resurssit vähentävät epäolennaisia investointeja ja mahdollistavat oman yritystoiminnan kehittämisen vastuullisesti ja liiketaloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteisössä vastataan tuotannon modulaarisuuden ja kiertotalouden megatrendeihin laajemmin kuin missään aiemmin.

Uudet teknologiat ja yhteistyö ovat onnistumisen edellytykset

Konseptioppaassa ei anneta valmiita ratkaisuja tulevaisuutta varten, vaan rohkaistaan ja kannustetaan kaikkia osapuolia tuomaan oma osaamisensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokaisessa vaiheessa ja ratkaisussa hyödynnetään parasta ja kestävintä saatavilla olevaa tekniikkaa ja toimintamalleja.

Oppaassa on käyty läpi suunnittelun ja maarakentamisen sekä rakennusten ja toiminnan ratkaisumalleja. Näiden lisäksi tarkastellaan liikkumisen teemaa.

Blue Industry Parkiin muodostuvan ekosysteemikokonaisuuteen liittyvät myös palveluyritykset kuten työterveyshuolto, lounasravintolat sekä vierailukeskus. Energiaratkaisujen osalta uusiutuvat energiamuodot ovat luonnollisesti etusijalla, ja hiilineutraalius saavutetaan yhdistämällä useita eri ratkaisuja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Alueella toimiville yrityksille on arvokasta, että Turussa on neljä korkeakoulua, joilla on meriteollisuuteen ja merilogistiikkaan liittyvää tutkimusta. Blue Industry Park mahdollistaa hedelmällisen yhteistyön tutkimusprojekteissa sekä osaavan työvoiman saannin tulevaisuudessakin.

Alueen suunnittelun ja rakentamisen kannalta Turun korkeakouluissa on laaja-alaisesti useita osaamisaloja kuten energiatekniikka, rakennustekniikka, kiertotalous, unohtamatta kauppatieteitä ja tuotantotaloutta.

Tärkeimmät opit

 • Sijainti suhteessa olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja pääasiakkaisiin on oleellisen tärkeä kuljetusten päästöjen minimoimiseksi.
 • Alueen rakentamisen yhteydessä optimoidaan maamassojen käyttö seudullisesti ja rakentuvalla alueella, jotta vältetään turhia kuljetuksia ja kustannuksia.
 • Uusiutuvan energian tuotto ja siirto sekä varastointiratkaisujen huomiointi jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.
 • Tilojen muuntojoustavuus ja modulaarisuus nostavat tilojen käyttöastetta ja kustannustehokkuutta.
 • Työkoneiden ja laitteiden yhteiskäyttöratkaisut helpottavat uusien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja vähentävät tarvittavien laitteiden määrää alueella.
 • Toimivan yhteistyön ja synergiaa hyödyntävän alueen syntyminen vaatii veturiyhtiön, jolla on selkeä rooli.

Yrityksiltä vaaditaan omien toimintatapojensa tarkastelua ja kehittämistä: uutta voi syntyä vain tekemällä jotain toisin. Tiedämme, että tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka pystyvät hyödyntämään koko kasvupotentiaalinsa, löytämään juuri oikeat kumppanit ja toimimaan hiilineutraalisti ja resurssiviisaasti.”

– Tero Lahti, toimitusjohtaja, Blue Industry Park Oy

Mitä tehdä työmaiden savelle maanläjitysasemien täyttyessä?

Rakennustyömaiden ylijäämäsaven hyötykäyttö

Asiasanat

savi, infra, massatalous, rakennustyömaat, sora, terminen käsittely, uusiokevytsora, soratuotteet, hukkalämpö, tuotannon sivuvirrat

Selvitimme saven käyttöä tuotantomateriaalina soratuotteeseen, jota voisi hyödyntää maanrakennuksessa. Samalla vähennettäisiin rakentamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Potentiaalisesti saven hyötykäyttö tuotantomateriaalina lyhentäisi saven kuljetuksesta sekä neitseellisen rakennusmateriaalin tuotannosta aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia.

 • Kysyntä ja tarjonta. Savien kannattavaa hyödyntämistä raaka-aineena määrittää ennen kaikkea tuotteen tai tuotteiden markkinapotentiaali ja tuotantolaitoksen kustannusrakenne. Ylijäämäsavi on raaka-aineena käytännössä ilmaista ja tällä hetkellä käytettävien maanläjitysalueiden porttimaksujen ohjaaminen hyötykäyttöön voisi toimia kannustimena savea raaka-aineena käyttävälle tuotannolle.
 • Ympäristöluvat. Rakennustyömailla muodostuvat ylijäämäsavet saavat jätestatuksen, jos niille ei ole osoitettu uutta käyttökohdetta. Tämä jätestatus voidaan välttää ennakkotutkimuksilla ja suunnittelulla, mutta myös jo kaivettujen savien vapauttaminen jätestatuksesta palvelisi maa-ainesten resurssitehokkuutta.
 • Yhteistyö. Saven hyötykäytön onnistumisen avaimiksi nostetaan toimintamallien uudistaminen ns. ekosysteemeissä, joissa eri sektoreiden toimijat voivat kehittää yhdessä liiketoimintaa kiertotalouden ympärille.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit geotekniikan ja massakoordinaation tehtävissä.
 • olet rakennuttaja, jonka toimialueella on runsaasti savialtaita (PKS, rannikkoseudut) ja kasvavaan kaupunkiin rakennetaan paljon.
 • suunnittelet liiketoimintaa, jossa voisi hyödyntää teollisuuden sivuvirtoja ja hukkalämpöä.

Perustietoja

 • Sijainti: Rakennustyömaa, maanläjitysasema.
 • Toteuttajat: Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus ja ympäristökeskus. Ramboll konsulttina.
 • Aikajänne lokakuu 2020–. Saviselvitystä jatketaan yhteiskehittämisen myötä ja Espoon kaupunkitekniikan keskuksen koordinoimana.
 • Espoon kaupunki toimii uuden kiertotalousliiketoiminnan puitteiden antajana, asiantuntija- ja markkinatiedon kerääjänä ja sidosryhmien ”törmäyttäjänä”.

Suurin osa Kulmakorven maanläjitysasemalle tuotavista maakuormista on savea

Rakennustyömaiden saven läjittämisestä aiheutuu sekä kustannuksia että päästöjä. Espoo on hankkeessa pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa selvittämällä mahdollisuuksia jalostaa pääkaupunkiseudun ylijäämäsavea kevytsoran tyyppiseksi materiaaliksi. Yksi kiertotalouden kantavia teemoja on resurssitehokkuus, joka tarkoittaa olemassa olevien materiaalien hyödyntämistä ja uusiokäyttöä mahdollisimman tehokkaasti. Saven hyötykäytöllä voidaan välttää neitseellisten materiaalien hankintaa ja siitä aiheutuvia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Saviselvityksessä tehtiin tiedollinen perustutkimus, paistettiin Espoon näytesavia, pidettiin työpaja ja koostettiin raportti

Selvityksessä tarkasteltiin saviraaka-aineen potentiaalia alustavasti, mutta kuitenkin huomioiden sekä tuotannolliset tarpeet että markkinapotentiaali. Työssä selvitettiin mm. saven ominaisuusvaatimuksia termistä jalostamista ajatellen, potentiaalisia tuotantomuotoja ja energialähteitä, hyötykäyttösovelluksia sekä markkinapotentiaalia.

Ennakkotutkimuksessa hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluita ja -keskusteluita. Selvitys jakaantui itse selvitykseen sekä työpajatapahtumaan. Työpajatyöskentelyssä jatkojalostettiin ennakkotutkimuksen aikana kerättyjä tuloksia, Åbo Akademi kertoi termisen käsittelyn testauksen analyysistä johtopäätöksiä, kartoitettiin alan toimijoiden kiinnostusta asiaan sekä kerättiin tietoa ja kokemuksia sidosryhmiltä ylijäämäsavien käytöstä.

Saven termiset jalostusmenetelmät perustuvat kuivatukseen ja polttoon. Polttolämpötila sekä saven fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet määrittävät muodostuvan lopputuotteen ominaisuudet. Kevytsoran kaltaisen tuotteen tuotannon kannalta oleellista on saven paisuminen. Paisuvuutta indikoiviksi ominaisuuksiksi on tunnistettu mm. savespitoisuus, vesipitoisuus, kuivatilavuuspaino ja orgaanisen aineksen määrä. Saven ennakkotutkimuksilla on tärkeä rooli tuotantoon sopivien savien tunnistamisessa sekä jalostusprosessin sujuvuuden kannalta. Ennakkotutkimukset tulee kytkeä rakentamisen suunnitteluun mahdollisimman aikaisin.

Rakennustyömaiden ylijäämäsavia tuovia kuorma-autoja saapuu Kulmakorpeen jokainen arkipäivä keskimäärin 350 kpl.

Tuotteen markkinapotentiaali syntyy tarpeesta eli käyttökohteista sekä hinnasta suhteessa vastaaviin tuotteisiin

Uusiokevytsoratuotanto jaettiin kolmeen ”tuotantolinjaan”: 1) uusiokevytsora, joka ei täytä perinteisen kevytsoran vaatimuksia, 2) savisora, joka on murskattu ”poltetusta” savesta sekä 3) pengersavi, joka on kuivattua savea. Savisora ja pengersavi ovat selvityksen yhteydessä määritettyjä termejä, eivätkä ne vastaa virallisia käsitteitä tai olemassa olevia tuotteita. Kiviainesmateriaalin tapaan käytettävä tuote kilpailee neitseellisten kiviainesten tai joidenkin uusiomateriaalien kanssa, jotka ovat tyypillisesti kustannuksiltaan edullisia. Tällöin valmistettavalla tuotteella tulisi olla ominaisuuksia, joita kilpailevilla materiaaleilla ei ole, tai alempi hintataso.

Ylijäämäsavien, kuten myös muiden uusiomateriaalien, hyötykäyttö edellyttää vuoropuhelua monien sektoreiden välillä sekä ennakkotutkimuksia aiheesta

Saviselvitys tarjoaa alustavan katsauksen ylijäämäsavien hyödyntämispotentiaaliin pääkaupunkiseudulla. Sen yhteydessä tehty tutkimus seudun savien soveltuvuudesta termiseen käsittelyyn antaa pohjatietoa savien ominaisuuksista, mutta tuotannon ja sen mahdollisuuksien tarkempi tarkastelu edellyttää lisäselvityksiä ja -tutkimuksia. Savien hyödyntämistä useissa eri tuotantolinjoissa pitää tutkia lisää, mukaan lukien sopivan savimateriaalin kuljettaminen kevytsoratehtaalle raaka-aineeksi. Selvityksen käynnistämä vuoropuhelu on ensisijainen työkalu mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä jo tunnistettujen, hyötykäyttöä estävien käytäntöjen purkamiseen ja resurssiviisauden tuomiseen osaksi rakennussektoria.

Tämänhetkisellä kustannusrakenteella uusiokevytsoran tai vastaavan tuotteen valmistaminen on kiviaineksen hankintaa kalliimpaa. Soratuotteen kustannusrakenteeseen vaikuttaa se, miten huomioidaan ylijäämäsaven muiden käsittelytapojen kustannukset ja miten arvotetaan luonnon materiaalien säätäminen ja kierrätys. Myös materiaalien hiilidioksidipäästöt voivat nousta merkittäväksi hankintatekijäksi kustannusten ja teknisen soveltuvuuden rinnalle. Ennen hankintarakenteen muutosta julkisella toimijalla on iso rooli saven käsittelyn mahdollistamisessa ja käyttökohteiden tarjoamisessa.

Rakennustyömaiden ylijäämäsavien työpaja 27.1.2021

Tärkeimmät opit

 • Savisoran tuotannon käynnistymiseen tarvitaan ekosysteemiä eli yhteistyötä joissa eri sektoreiden toimijat voivat kehittää yhteistyössä liiketoimintaa kiertotalouden ympärille.
 • Savien kannattavaa hyödyntämistä tuotannon raaka-aineena määrittää ennen kaikkea tuotteen tai tuotteiden markkinapotentiaali ja tuotantolaitoksen kustannusrakenne.
 • Tulevaisuudessa tuotteiden hiilijalanjälki voi nousta määrääväksi tekijäksi hankinnoissa kustannusten ohella.
 • Tuotannon suunnitteluun vaikuttavat olennaisesti myös saven ”jätestatus” ja luvitusasiat, kuten ympäristöluvat.

”Kun hankinta päätetään CO2-perusteella, uusiosoran valmistus voisi muodostua kannattavaksi. Niin kauan, kun eurot määräävät, on julkisella toimijalla iso rooli saven käsittelyn mahdollistamisessa.”

— osallistuja työpajassa

Miten urakkakilpailutuksella voidaan edistää päästövähennyksiä ja resurssiviisautta?

Rakennustyömaiden ylijäämäsaven hyötykäyttö

Asiasanat

savi, infra, massatalous, rakennustyömaat, sora, terminen käsittely, uusiokevytsora, soratuotteet, hukkalämpö, tuotannon sivuvirrat

Lukutorin pilottityömaan urakkakilpailutus Espoossa toteutettiin uudistetuin hankinnan ympäristökriteerein; tavoitteena oli saada aikaan päästövähennyksiä rakennustyömaalla ja kuljetuksissa. Samalla pilotoitiin vihreää hankintaa kehittämällä työmaakäytäntöjä päästöttömäksi ja edistettiin resurssiviisautta mm. kotimaisia kiveyskiviä käyttämällä.

 • Onnistunut markkinavuoropuhelu. Toteutimme urakoitsijoille realistiset ja hankintalain mukaiset urakkakilpailutuksen kriteerit. Saimme neljä hyväksyttävissä olevaa urakkatarjousta. Uudistettuja ympäristökriteerejä otetaan käyttöön urakkakilpailutuksissa Espoon kaikilla rakennustyömailla. 
 • Green deal. Pilotin aikana valmisteltiin Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sitoumus ympäristöministeriön kanssa. Sen työmaakone- ja kalustokriteerejä pilotoitiin myös Lukutorilla: tämä antoi tukea ja tietoa hankintaprosessin uudistamiseen. 
 • Merkittävin päästövähennys materiaalin tuotannosta ja kuljetuksista. Pilottityömaalla käytettiin kotimaisia kiveyskiviä, eikä tavanomaisia kiinalaisia, jolloin kokonaispäästöt olisivat olleet yli kolminkertaiset. Tämä vaati enemmän resursseja suunnitteluun ja urakkakilpailutukseen, mutta pidemmällä aikajanalla tarkasteltuna hiilineutraali, ja kestävän kehityksen mukainen, rakentaminen ei ole kalliimpaa vaan siinä säästetään myös euroja. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit julkisen hankinnan asiantuntijana.
 • olet urakoitsija ja suunnittelet kalustohankintoja tai nykyisten koneiden retrofittausta/konvertointia vähäpäästöisemmiksi.
 • toimit kaupunkisuunnittelussa ja kehittämisen tavoitteena on kaupungin hiilineutraalisuus.

Perustietoja

 • Yritysalueen sijainti: Lukutori, Suurpelto/Henttaa, Espoo 
 • Konseptin toteuttajat: Espoon kaupunki: Kaupunkitekniikan keskus ja Ympäristökeskus. 
 • Aikajänne: 6–12/2020. 
 • Mukana yhteiskehittämisessä yhteistyökumppanit: VRJ Etelä-Suomi, Ramboll Finland, Teknisten Kaupan Liitto ry, Ramirent Finland, Loimaan Kivi, Kekkilä, Suurpellon asukasyhdistys. 
 • Lukutorin työmaalla pilotoitiin myös Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimusta, joka tehtiin ympäristöministeriön, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä 2020. 
 • Kotimaisuus ei saa olla valintakriteerinä julkisessa hankinnassa, mutta ympäristöarvo esim. EPD voi olla. EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. 
Lukutorin päästötön työmaa, elokuu 2020. Kuva Suvi Suovaara.

Espoon Lukutorin Päästötön työmaa pilottihankkeessa otettiin käyttöön hiilineutraalisuutta edistäviä ja julkisen hankintalain mukaisia hankintakriteerejä

Pilottikohteeksi valittiin Espoon Suurpellon uusi keskustori katualueineen, joka oli sopivankokoinen urakka pilotoida uusia ympäristö- ja kestävän kehityksen hankintakriteerejä. Sidosryhmille pidettiin markkinavuoropuhelutilaisuus, jossa kerrottiin mm. rakennusalan ilmastotavoitteista ja vähäpäästöisten työmaakoneiden saatavuudesta. Tilaisuuden jälkeen urakoitsijoilla oli vielä mahdollisuus kahdenvälisiin neuvotteluihin kaupungin kanssa. Niissä kartoitettiin urakoitsijan kalustoa ja mahdollisuutta tehdä tarjous suunniteltuihin vähimmäiskriteereihin peilaten.

Tarjouspyyntöön sisällytettiin urakoitsijoiden ja työkonealan kanssa yhdessä realistisiksi todetut työmaakoneiden ja kuljetuskaluston vähimmäiskriteerit sekä päästövähennyksiä synnyttävät työmaakäytännöt ja resurssiviisauden toteutuminen. Lukutorin päästötön työmaa -pilotti haastoi tilaajia, urakoitsijoita sekä muita sidosryhmiä uudenlaisiin toimintatapoihin, joilla rakennetaan parempaa, hiilineutraalia tulevaisuutta. Urakka- ja kalustohankinnassa hyväksi todetut hankinnan kriteerit ja muut päästövähennyksiä edesauttavat toimenpiteet viedään vaiheittain kaikille kaupungin työmaille: uudis-, infra-, saneeraus- ja purkurakentamisen työmaille.

Urakoitsijan päästötön työmaa koulutus 12.6.2020. Kuva Suvi Suovaara.

Urakkakilpailutukseen mukaan uudet ympäristöä huomioivat vähimmäisvaatimukset

Kestävän kehityksen hankintaprosessia muokattiin niin, että urakoitsijan työmaakoneissa käytetään fossiilittomasti tuotettuja biopolttoaineita, biokaasua tai (vihreää) sähköä. Vauhdittaakseen Lukutorin urakoitsijan menestystä päästövähennyksien aikaansaamisessa kaupunki vuokrasi työmaalle 4,2 t sähkökäyttöisen pyöräkuormaajan ja antoi urakoitsijalle bonusta fossiilittomalla polttoaineella käyvien työkoneiden käytöstä yhteensä enintään 30 000 euroa. 

Pilottityömaan urakkaohjelmassa urakoitsija sitoutui osallistumaan päästötön työmaa -koulutukseen, jotta ymmärrys lisääntyy uudenlaisen toiminnan ja työmaakäytänteiden vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Tämä antaa urakoitsijalle myös kilpailuetua tieto-taidon myötä tulevissa urakoissa. 

Hankinnan vähimmäiskriteereissä huomioitiin myös kiveysmateriaalien kuljetukset työmaalle. Lukutorilla pilotoitiin myös reaaliaikaista, kohdekohtaista, Vediafi Oy:n toimittamaa ratkaisua, joka seuraa ja raportoi kuljetusten päästöjä. Pilottiurakan kustannukset eivät nousseet, kun hankintaa tarkastelee pidemmällä aikajanalla. Resursseja on varattava enemmän rakennushankkeen suunnittelu- ja urakkakilpailutusvaiheisiin, jotta ilmastopositiivisuus ja laatuvaatimukset onnistuvat toivotusti. Kehityskohteena on digiratkaisujen hyödyntäminen, sillä kaluston ja kuljetusten seuranta vaatii lisätyötä ja tiedonkeruun manuaalisuus on käytännössä mahdotonta. 

Sähkökäyttöinen 4,2t pyöräkuormaaja, jonka Espoon kaupunki vuokrasi urakoisijan käyttöön Lukutorin pilottityömaalla
Lukutori valmistuu kotimaisilla kiveyskivillä. Syyskuu 2020. Kuva Iina Kallio

Kiertotalouden ja resurssiviisauden huomioiminen onnistui Lukutorilla ympäristöarvoluokituksen avulla

Resurssiviisautta toteutettiin käyttämällä kotimaisia kiveyskiviä eikä infratyömailla tavanomaisia kiinalaisia kiviä, jolloin kuljetusten päästöt saadaan hyvin pieniksi. Hankintalain mukaan kotimaisuus ei saa olla julkisen hankinnan valintaperuste, mutta tueksi on nyt saatu EPD-arvo, eli Environmental Product Declaration. Se on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. EPD:n käyttö julkisen kilpailutuksen valintakriteerinä on sallittua.

Pilottityömaa toteutti samalla myös Espoo-tarinan kestävän kehityksen periaatteita. HNRY-hankekumppani VTT teki päästölaskennan, jotta voidaan todeta toimenpiteiden vaikuttavuus.

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal vauhdittamaan kehitystä 

HNRY-hanke valmisteli Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green dealin ympäristöministeriön sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien kanssa. Lukutorin pilottityömaa toteutti jo sitoumuksen ensimmäisen tavoitevaiheen kriteereitä niiltä osin kuin se on mahdollista. Green deal -sitoumuksen hankintakriteereissä huomioidaan mm. työmaakoneiden, kuljetuskaluston, työmaasähkön ja -lämmityksen käyttövoimien (valmistuksen) fossiilittomuus sekä vähäpäästöisempien työmaakäytäntöjen kehittäminen. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä. Samalla voidaan toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi. 

Tärkeimmät opit

 • Markkinavuoropuhelun tärkeys: urakoitsijat ja muut sidosryhmät mukaan jo urakkakilpailutusta suunniteltaessa. Jokaisessa kohteessa on omat selkeät/suurimmat päästövähennysmahdollisuudet, mihin kannattaisi yhteistyössä löytää sekä kustannustehokkaat että toimivimmat ratkaisut.
 • Tiedon ja aidon dialogin avulla edistetään rakennussektorin asennemuutosta kohti positiivisempaa suhtautumista ilmastoasioihin riittävän nopeasti.
 • Hiilineutraali rakentaminen ei ole kalliimpaa kun tarkastelee kustannuksia pidemmällä aikajanalla ja kun halutaan toteuttaa myös kestävää rakentamista muiltakin osin.
 • Urakoitsijat ja muut sidosryhmät ovat valveutuneita ja valmiita; julkisen hankinnan on uskallettava kehittää hankintaprosessia ja vaatia enemmän ympäristön huomioimista ja kiertotalouden toteutumista.

Kiitos suomalaisen työn ja kiviteollisuuden tukemisesta. Näitä uutisia lukiessa on hieno olla espoolainen geologi.”

–Lukijan kommentti pilotista kertovaan blogitekstiin