Hyppää sisältöönMillaisia liiketoimintamahdollisuuksia kestävyysongelmien ratkaiseminen tuo yrityksille?

Vaikuttavuussijoittaminen kestävän liiketoiminnan edistäjänä

Asiasanat

vastuullinen sijoittaminen, vastuullinen liiketoiminta, vaikuttavuussijoittaminen, vaikutukset, nettovaikutus, tuotto, liiketoimintastrategia

Vaikuttavuussijoittamisella on keskeinen rooli kestävien ratkaisujen valtavirtaistumisessa. Sitä tarkastellaan sekä sijoittajien, yritysten että yritysalueiden näkökulmista. Nostamme esiin käytännön esimerkkejä siitä, mitä vaikuttavuussijoittaminen sekä vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen tällä hetkellä tarkoittavat ja miten niitä toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa.

 • Uudet teemat: Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien teemojen vaikutus ja niiden mittaaminen ovat nousemassa keskiöön tuotto-odotusten rinnalle kaikissa sijoituksissa.
 • Iso muutos: Vaatimukset, tavat ja työkalut vaikutusten mittaamiseen tulevat mullistumaan tulevien kymmenen vuoden aikana, mikä tulee vaikuttamaan myös jokaisen yrityksen toimintaan.
 • Lähtökohdat: Yritykset, tunnistakaa oman liiketoimintanne kannalta keskeisimmät näkökulmat kestävään yhteiskuntaan ja lähtekää arvioimaan oman toimintanne vaikuttavuutta niistä käsin.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • etsit tapoja, joilla yrityksenne voi uudistaa strategiaansa.
 • etsit tietoa siitä, millaisia asioita sijoituksissa tullaan tulevaisuudessa arvioimaan.
 • etsit inspiroivia käytännön esimerkkejä siitä, miten positiivinen vaikuttavuus luo kannattavaa liiketoimintaa.

Perustietoja

 • Vaikuttavuussijoittamisen konsepti on luotu ensisijaisesti tuomaan tietoa yrityksille ja sitä kautta yritysalueille.
 • Yritysten toiminnassa vaikuttavuussijoituksia voi hakea sekä toiminnallisiin että tuotteisiin/palveluihin liittyviin kehityskohteisiin. Yritysalueen näkökulmasta vaikuttavuussijoittaminen voi soveltua infrastruktuuriin liittyviin kohteisiin, joilla pystytään osoittamaan selkeää vaikuttavuutta ja tuottavuutta.
 • Konseptin toteuttajat:
  • Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Essi Silvonen
  • HNRY-hankkeen Vihreän yritysrahoituksen ratkaisufoorumit
  • Käytännön sovellukset on arvioitu yhteistyössä StepOne Tech Oy:n, Upright Oy:n, Nordic FoodTech VC:n, Metsä Groupin ja Pääomasijoittajien kanssa.

Vastuullinen ei sijoita ongelmaan – vaikuttava sijoittaa ratkaisuun

Vaikutusten arvioinnin merkitys on vahvistunut sijoituspäätöksissä koko 2000-luvun, ja viimeisten vuosien aikana muutos on vain kiihtynyt. Tähän mennessä kehitystä on kuvattu pääasiallisesti vastuullisen sijoittamisen ja vaikuttavuussijoittamisen kautta.

Vastuullinen sijoittaminen huomioi sijoituspäätöksissään sijoituksen kohteen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG, Environmental, Social, Governance) liittyvät yksityiskohdat sekä toimenpiteet ja vaatii, että näiden olevan kunnossa sen tason mukaisesti, joka liittyy lakiin ja käsityksiin yrityksen toiminnan vaikutuksista sekä ympäristölle tai ihmisille. Vastuullinen sijoittaja ei sijoita kohteisiin tai toimialoille, jotka perustuvat kestämättömään toiminta-ajatukseen tai edistävät haitallisia käytäntöjä. Vastuullinen sijoittaminen välttelee sijoituskohteita, joilla on negatiivisia vaikutuksia.

Vaikuttavuussijoittamisessa sijoituspäätöstä arvioitaessa ensimmäinen kriteeri on se, että sijoituksia halutaan tehdä vain ja nimenomaisesti toimintaan, jolla luodaan hyötyjä joko ympäristölle tai yhteiskunnalle. Vaikuttava sijoittaminen siis lähtee positiivisen vaikutuksen tuottamisen tavoitteesta. Positiivisen vaikuttavuuden tulee myös olla mitattavissa tai muuten selkeästi osoitettavissa, minkä lisäksi sijoituksella tulee olla taloudellinen tuottotavoite.

Vaikuttavuussijoittaminen voi kehittyessään johtaa systeemiseen muutokseen kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Vaikuttavuussijoittaminen on ollut viime vuosina selkeästi kasvava sijoittamisen muoto ja IFC:n (International Finance Corporation) arvion mukaan markkinoiden kasvupotentiaali on valtava. On arvioitu, että vaikuttavuussijoittaminen voi laajentuessaan johtaa systeemiseen muutokseen kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Toisesta näkökulmasta ilmaistuna kestävän yhteiskunnan edellytys on se, että taloudelliset mahdollistajat ohjaavat sijoituksensa toimintoihin, jotka ratkaisevat ongelmia ja rakentavat kestävää yhteiskuntaa.

GIIN (Global Impact Investing Network) arvioi vaikuttavuussijoittamisen markkinoiden olevan noin 715 miljardia euroa vuonna 2020. YK:n tekemän arvion mukaan kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan globaalisti yli 2000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Tämän katsotaan olevan mahdotonta toteuttaa ilman yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien osallistumista. Myös vaikuttavien sijoitusten pitää olla myös taloudellisesti kannattavia ja johtaa uusiin sijoituksiin.

Sijoittajien lisäksi tämä nostaa esiin myös mahdollisuudet yrityksille. Sijoitukset tehdään pääasiassa yrityksiin, jotka ratkaisevat ongelmia taloudellisesti kannattavasti. Tämä luo mahdollisuuksia erityisesti innovatiivisille yrityksille, joiden strategiassa keskitytään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, olemassa olevan järjestelmän haastamiseen ja muokkaamiseen sekä haitallisia vaikutuksia aiheuttavien toiminta- ja tuotantomallien sekä markkinoiden disruptoimiseen.

Upright tuo läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta yritysten ja niiden arvoketjujen vaikutuksiin

Kestävyyden arviointi ja mittaaminen yrityksissä ja sijoituksissa on kokonaisuus ja markkina, jossa on paljon kehitettävää niin läpinäkyvyyden, periaatteiden, työkalujen kuin standardienkin osalta. Globaalisti erilaisia työkaluja vaikutusten arviointiin on luomassa noin 200 toimijaa, joista suurin osa on varsin alkuvaiheessa. Niin yritykset, sijoittajat kuin yksityisetkin ihmiset kaipaavat luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa päätöstensä tueksi.

Upright Oy on suomalainen yritys, joka tuo yritysten kokonaisvaikuttavuuden arvioinnin ja mittauksen osaksi liiketoiminnan vaikutusten arviointia. Yrityksen tavoitteena on tehdä yritysten vaikutuksista läpinäkyviä, jotta eri sidosryhmät voivat tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä harkitessaan minkä yritysten kanssa ne toimivat. Tavoitteena on tuottaa avointa dataa, joka on vertailukelpoista niin yritysten, rahastojen kuin teollisuudenalojenkin välillä ja mahdollistaa tarkastelun, joka pureutuu yritysten arvonluonnin mekanismien vaikutuksiin strategisella tasolla. Samalla se ohjaa toimijat tarkastelemaan ja kehittämään toimintansa perusteita niiden joutuessa perustelemaan toimintaansa sidosryhmilleen avoimesti sen tuottamien systeemisten nettovaikutusten kautta. https://netimpactreport.com/ esittelee tarkemmin sekä Uprightin näkemyksen vaikutusten laskentaan, yrityksen toimintaperiaatteet ja matemaattisen laskentamallin, joka perustuu nettovaikutuksen arviointiin.

Vaikuttavuussijoittaminen sekä vaikutusten arviointi sijoitusrahaston, yrityksen ja yritysalueen näkökulmasta

NFT.VC on rahasto, joka sijoittaa start up -yrityksiin. Vaikuttavuuden mittarien määritteleminen on yrityksen alkuvaiheessa kuitenkin hyvin haastavaa ja tulee ajankohtaiseksi vasta myöhemmin yritysten päästessä tuotekehityksessään pidemmälle. Luotettavaan mittaamiseen ja arviointiin tarvitaan lähivuosina sekä standardien että laskentamenetelmien kehitystä ja yhdenmukaistamista. Osana sijoituspäätöksen tekemistä arvioidaan kuitenkin aina voimakkaasti yrityksen vaikuttavuuspotentiaalia sen perusteella, minkälaista muutosta ne voivat ruokaketjuun tuottaa.

StepOne Tech Oy panosti vuosia eFlexFuel-teknologian kehittämiseen ilman ulkopuolista rahoitusta. Sijoittajan etsimisessä sille oli kriittistä, ettei rahoitusta toteuteta ainoastaan tuotto-odotus edellä, vaan sijoittajan tuli jakaa yrityksen näkemys pitkän aikavälin kestävästä vaikuttavuudesta, ja teknologiaa kehitetään positiivinen vaikuttavuus tärkeimpänä kriteerinä.

Metsä Groupin investointipäätös Kemin biotuotetehtaan rakentamiseksi on esimerkki sijoituksesta, jonka yhteydessä sijoituksen vaikuttavuutta – sekä positiivista että mahdollista negatiivista – on tutkittu ja analysoitu laajasti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Se nostaa esille yritysalueen vaikuttavuuden arvioinnin paitsi osana sijoituspäätöstä, myös yrityksen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista, oman arvoketjunsa vaikuttavuutta sekä yhteiskunnallista ja ympäristöön kohentuvaa vaikuttavuutta.

Tärkeimmät opit

 • Sijoittaminen ja kohteiden rahoittaminen on aina vaikuttavaa – sillä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia sekä kohteeseensa, sen välittömään ympäristöön ja ympäröivään maailmaan laajemminkin. Keskeistä on se, ylittävätkö toiminnan positiiviset vaikutukset sen negatiiviset vaikutukset.
 • Vaikuttavuus, sen arviointi ja mittaaminen ovat keskeinen teema vaikuttavuussijoittamisessa. Vaikuttavuussijoituksen saadakseen yrityksen tulee pystyä arvioimaan ja perustelemaan arvionsa toimenpiteen vaikuttavuudesta sekä ympäristölle että yhteiskunnalle.
 • Vaikuttavuuden tunnistaminen ja osoittaminen omassa toiminnassa on aina ensisijaisesti yrityksen vastuulla. Tämä koskee sekä sijoittajien etsimistä sekä jatkossa voimistuvissa määrin myös yrityksen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

Lähteet

HNRY Vaikuttavuussijoittamisen ratkaisufoorumi 14.1.2020 esitykset ja materiaalit sekä ryhmäkeskustelut

Konseptin pilotointi ja käytännön esimerkit, haastattelut:
Jonne Kuittinen, pääomasijoittajat, 11.3.2021
Mika Kukkurainen, NFT VC, 12.3.2021
Tuomo Isokivijärvi, StepOne Tech Oy, 5.3.2021
Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä Group 22.3.2021
Toni Laitinen, Upright Oy, 18.3.2021

Lisätiedot Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Essi Silvonen esersi@utu.fi

“Ruokasektorilla vain tulevaisuuskestäviin yrityksiin on pääomia tarjolla – ja pian tämä on totta muillakin aloilla.”

– Mika Kukkurainen. NFT.VC 19.3.2021

HNRY Vaikuttavuussijoittamisen ratkaisufoorumi 14.1.2020 esitykset ja materiaalit sekä ryhmäkeskustelut

Lisätiedot: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Essi Silvonen esersi@utu.fi