Hyppää sisältöönMiten työmaan hiilijalanjälki voidaan selvittää?

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta

Asiasanat

Työmaa, hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, ilmastonmuutoksen hillintä, kestävyys, rakentaminen, elinkaariarviointi

Espoon Lukutorin infratyömaan päästövähennystoimien onnistumista arvioitiin hiilijalanjälkilaskennan avulla. Tehdyillä toimenpiteillä havaittiin saavutetun todella merkittäviä päästövähennyksiä: Lukutorin päästöt olivat noin neljäsosan tavanomaisesti toteutetun työmaan päästöistä. Työn avulla voidaan asettaa tavoitteita työmaan hiilijalanjäljen tehokkaalle vähentämiselle ja määrittää tarvittavat toimenpiteet. Se mahdollistaa myös päästöjen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja auttaa tunnistamaan päästöjen kannalta merkittävimmät prosessit.

 • Kattava tarkastelu: Suurin osa päästöistä aiheutui muista kuin työmaan suorista päästöistä: työssä tarkastelu ulotettiin kattamaan myös materiaalien ja energian tuotanto.
 • -75 %: Lukutorilla tehtyjen päästövähennystoimien ansiosta työmaan päästöt olivat noin neljäsosan tavanomaisesti toteutetun työmaan päästöistä.
 • Säästöt: Suurimmat päästösäästöt Lukutorin tapauksessa aiheutuivat suomalaisten kivien käytöstä kiinalaisten sijaan. Toinen merkittävä päästövähennyslähde oli fossiilisilla polttoaineilla käyvien työkoneiden korvaaminen sähköisillä.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • olet töissä kunnan hankinta- tai rakennustoimessa.
 • olet rakennusurakoitsija tai rakennusalan yrityksen edustaja ja etsit uusia, vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Perustietoja

Toteuttaja: VTT
Urakoitsija: VRJ Rakennus Oy
Pilotti: Lukutori, Espoo
Aikataulu: 6–11/2020

Päästölaskennalla tietoa alueen hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjäljellä (carbon footprint) kuvataan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa. Se kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Kun nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, toiminnan hiilijalanjälki pienenee. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä eli sen nettohiilijalanjälki on nolla. Jotta tietty toiminta voidaan todeta hiilineutraaliksi, on tarkasteltava sen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Päästölaskenta voidaan tehdä tuotanto- tai kulutusperusteisesti. Tuotantoperusteisella laskennalla tarkoitetaan tietyllä alueella tapahtuvien päästöjen huomioimista (tätä tapaa käytetään tyypillisesti esim. valtioiden päästölaskennassa). Kulutusperusteisessa laskennassa taas huomioidaan esimerkiksi tietyn yhteisön tai alueen tuottamien ja kuluttamien tuotteiden tai palveluiden valmistamisesta, kuljetuksesta ja hävityksestä aiheutuvat päästöt tietyn ajanjakson kuluessa. Yritysalueen päästöjen laskennassa kulutusperäinen laskentatapa on mielekkäämpi ja myös yleisesti käytetty. Myös tässä työssä toteutettiin käyttäen kulutusperäistä laskentatapaa.


Kohti päästötöntä työmaata hiilijalanjäljen laskennalla

Hiilineutraali työmaa -konsepti jakautuu viiteen vaiheeseen, joita ovat 1) tavoitteiden asetus, 2) nykyisten päästöjen laskenta, 3) päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen, 4) päästövähennyssuunnitelman laatiminen sekä 5) vähennystoimien toteutus ja verifiointi.

Nykyisten päästöjen laskenta luo pohjan vaiheille 3 ja 4, joita voidaan pitää konseptin ytimenä: päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen, toimenpiteiden toteuttaminen sekä seurantasuunnitelman laatiminen.

Konseptin vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Vaiheessa 2 sovellettiin Greenhouse Gas Protocol -laskentaohjeistusta1, joka on yksi tunnetuimmista ja yleisemmin käytetyistä laskentamenetelmistä. Laskennassa päästöt jaettiin kolmeen ”tasoon” (scope):

 • Taso 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena paikan päällä eli fyysisesti toimipisteissä.
 • Taso 2: Ostoenergian päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, syntyvät yrityksen käyttämän sähkön tuottamisesta, lämmityksestä ja viilennyksestä (jos sähkö tuotetaan muualla ja ostetaan yrityksen käyttöön).
 • Taso 3: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, syntyvät yrityksen toiminnoista. Epäsuorat päästöt ovat niin sanottuja ”ylävirran päästöjä” eli yrityksen tuotantoprosesseissaan tarvitsemien tuotteiden valmistuksessa syntyvät, ja/tai tuotteiden käytöstä ja loppusijoituksesta aiheutuvat päästöt.
Konseptikuvaus työmaan suorista ja välillisistä (epäsuorista) päästöistä.

Konseptin vaikutus yritysalueen hiilineutraalisuuteen ja resurssiviisauteen

Pilotointikohteessa päästövähennyslaskenta toteutettiin käyttäen edellä kuvattua hiilijalanjälkilaskentaa. Laskennassa huomioitiin seuraavat asiat:

 • Työkoneiden polttoaineiden kulutus ja polttoaineiden valmistus
 • Kuljetusten päästöt, ml. polttoaineiden valmistus
 • Sähköntuotanto ja akut huomioitu sähköisten työkoneiden kohdalla
 • Muualla työmaalla kulutetun sähköntuotanto.
 • Työmaalla käytetyt materiaalit
  • Kuivabetoni
  • Kasvualusta
  • Kivet
  • Murske
  • Noppakivet.

Jotta saatiin käsitys Lukutorilla toteutettujen päästövähennystoimenpiteiden suhteellisesta merkityksestä, vertailtiin laskennassa kahta skenaariota: Lukutorin todellista tilannetta sekä kuviteltua vertailuskenaariota, jossa ei oltu tehty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja. Vertailuskenaariossa kaikkien työkoneiden oletettiin käyvän fossiilisella dieselillä (sähköisten työkoneiden kulutus laskettiin vastaavien koneiden tehon ja käyttötuntien perusteella), käytetyn sähkön oletettiin vastaavan keskimääräistä suomalaista verkkosähköä ja kivimateriaalit oletettiin tuotetun Kiinassa.

Kasvihuonekaasupäästöt Lukutorilla ja vertailuskenaariossa (referenssi).

Tulosten perusteella Lukutorin työmaalta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 90 tonnia CO2ekv. kun taas vertailuskenaariossa päästöt olivat noin 360 tonnia. Vertailuskenaarion päästöt olivat siis noin nelinkertaiset verrattuna Lukutoriin. Suurimmat päästösäästöt Lukutorin tapauksessa aiheutuivat suomalaisten kivien käytöstä kiinalaisten sijaan. Toinen merkittävä päästövähennyslähde oli fossiilisilla polttoaineilla käyvien työkoneiden korvaaminen sähköisillä.

Koska Lukutorin työmaa oli suhteellisen pieni ja kestoltaan lyhyt (noin puoli vuotta), pilotissa ei toteutettu erikseen konseptin vaiheita 4 ja 5. Näissä vaiheissa arvioitaisiin mahdollisuuksia lisäpäästövähennyksiin, laadittaisiin suunnitelma ja seuranta niiden toteuttamiseksi sekä tehtäisiin loppuarvio tavoitteiden toteutumisesta. Konseptin toteutus antaa paitsi keinoja vähentää käynnissä olevan työmaan päästöjä, se tuottaa oppeja seuraavien työmaiden vähähiiliseen toteuttamiseen.

Tärkeimmät opit

 • Päästöjä on tärkeää tarkastella kokonaisvaltaisesti.
 • Päästövähennystavoitteiden ja -toimien kunnianhimoisuuteen olennaista kiinnittää huomiota.
 • Ottamalla huomioon myös materiaalit, voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.
 • Materiaalihankintojen lisäksi työkoneiden sähköistäminen on keskeinen päästövähennystoimenpide.

Miten työmaa voi olla täysin fossiiliton?

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimus

Asiasanat

päästöttömyys, rakentaminen, työmaat, työkoneet, vähähiilisyys, green deal, julkiset hankinnat, ilmastotyö, hankintakeino, ympäristöministeriö, kunnat

Syksyllä 2020 julkaistiin vapaaehtoinen Päästötön työmaa green deal -sopimus, jossa tavoitteena on vähentää hankintayksiköiden työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti. Tähän mennessä sopimuksen ovat allekirjoittaneet kuusi suurta julkista hankkijaa. Konseptin oppeja voi soveltaa green dealiin kuulumattakin, mutta yhteistyössä muiden kanssa tulokset ovat vaikuttavampia ja yrityksille ennakoitavampia.

 • 10 vuotta. Päästöttömien työmaiden kunnianhimoiset tavoitteet on laadittu 10 vuodeksi eteenpäin. Konsepti tukee näitä tavoitteita toteuttavien ympäristövaatimusten käyttöönotossa ja työmaakohtaisessa soveltamisessa.
 • 100+. Päästöttömän työmaan yhteiseen markkinavuoropuheluun osallistui yli 100 osallistujaa helmikuussa 2021. Vuoropuhelun tuloksena muokattiin käyttöön tulevia ympäristövaatimuksia.
 • 1/4. Kuljetusten ja työmaatoimintojen päästöt muodostavat 1/4 rakentamistoiminnan vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä, tämä konsepti antaa konkreettisia ohjeita toimijoille päästöjen pienentämiseksi.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit green dealiin liittyneen organisaation rakennuttajana tai asiantuntijana rakennushankkeissa ja etsit lisätietoja ympäristökriteereistä.
 • toimit muun kuin green dealiin liittyneen organisaation asiantuntijana ja haet esimerkkejä tai lisätietoa ympäristökriteereistä.
 • toimit urakoitsijana ja pohdit soveltuvia käytäntöjä päästöttömän työmaan toteutukseen.
 • päästöttömien työmaiden kaluston seuranta ja todentaminen mietityttää.

Perustietoja

 • Toteuttajat: KEINO-kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 • Uusia julkisen sektorin toimijoita kannustetaan liittymään sopimukseen laajalla rintamalla.
 • Aikajänne: 2020–2030

Päästöttömän työmaan green deal aloitti pitkäjänteisen yhteiskehityksen kohti rakennustyömaiden päästövähennyksiä

Kansallinen green deal-sopimus julkaistiin syksyllä 2020

Ympäristöministeriön ja julkisten hankintaorganisaatioiden välinen sopimus on osaltaan mahdollistamassa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävään osuuteen työmailla syntyvistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Green deal-sopimus keskittyy työmaakoneiden ja kuljetusten päästöluokkavaatimuksiin sekä vähäpäästöisten käyttövoimien edistämiseen. Sopimuksella vaikutetaan muun muassa vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisäämiseen, uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoon niin työmailla kuin hankintaprosesseissa.

Työmaiden fossiilittomuustavoitteet on laadittu 10 vuodeksi eteenpäin.

Konsepti tukee sopimuksen toteutusta ja auttaa myös muita organisaatioita päästövähennyksissä

Päästöttömän työmaan konsepti on laadittu osana Päästöttömien työmaiden green deal-sopimusta ja HNRY-hanketta. Konsepti tukee green dealin toimeenpanoa, mutta soveltuu myös muiden toimijoiden käyttöön.

Konsepti on yleiskuvaus periaatteista ja toimintatavoista, joilla pyritään vähentämään työmaiden päästöjä. Konsepti tähtää työmaiden hiilidioksidipäästöjen, haitallisten pakokaasupäästöjen sekä melun vähentämiseen. Konsepti ei käsittele esimerkiksi rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä tai rakentamisen elinkaaripäästöjä.

Päästöttömien työmaiden konseptia voidaan käyttää soveltuvin osin esimerkiksi seuraavissa hankintayksiköiden omissa ja kilpailuttamilla työmailla ja urakoissa:

 • Omat kunnossapidon työt,
 • Omat rakentamisen työt (infra ja talonrakentaminen),
 • Kilpailutetut kunnossapidon työt ja urakat.

Tarkemmat rajaukset on määritelty osana organisaatioiden omia strategioita ja esimerkiksi päästöttömän työmaan green dealiin liittyneiden hankintayksiköiden toimeenpanosuunnitelmia.

Päästötön työmaa -konsepti tukee vuonna 2020 solmittua vapaaehtoista päästöttömien työmaiden green deal -sopimusta. Sopimuksen ulkopuoliset hankintayksiköt voivat hyödyntää konseptin työkaluja työmaidensa päästövähennyksiin.

Konseptissa esitetään kolmen tyyppisiä ympäristövaatimuksia:

 1. Green deal -sopimuksesta seuraavat konekaluston vähimmäisvaatimukset, 
 2. Menetelmät vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseen (sähkö, biokaasu, vety), 
 3. Muut ympäristövaatimukset, kuten ympäristöjärjestelmät ja urakkakohtainen ympäristösuunnitelma. 

Lisäksi konseptissa on esimerkiksi suosituksia työkoneiden käyttäjien perehdyttämiseen vähäpäästöisiin työtapoihin.

Markkinavuoropuhelulla ja konseptia soveltamalla päästään hyviin tuloksiin

Konsepti ei sisällä suoria suosituksia käyttöönotettaviksi ympäristökriteereiksi ja jokaisen organisaation on sovitettava sen sisältö omiin tavoitteisiin ja markkinaympäristöön soveltuvaksi.

Green deal -sopimuksen sekä päästöttömän työmaan konseptin kehittämiseen saatiin kokemusperäistä tietoa Helsingin ja Espoon kaupunkien vähäpäästöisiltä pilottityömailla. Piloteista kerätyt tiedot ovat auttaneet kehittämään muun muassa hankintakriteereitä, seurantaa, kalustoluetteloa sekä markkinavuoropuhelua. Toimijat, jotka haluavat edistää päästöttömien työmaiden osaamista, voivat soveltaa konseptin ympäristövaatimuksia sekä toimintatapoja mahdollisissa piloteissa sekä urakoissaan.

Päästöttömän työmaan green deal -sopimukseen liittyneet organisaatiot käyvät vuosittain yhteisiä markkinavuoropuheluita, jossa tarkemmat vaatimukset rajauksineen käydään läpi. Liittymällä Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimukseen hankintayksikkö pääsee osaksi tätä yhteistä kehitystyötä.

Tärkeimmät opit

 • Tavoitteet ovat ensimmäinen askel kohti toteutusvaihetta ja vasta alku pitkäjänteiselle kehitystyölle.
 • Lopullisten ympäristökriteerien määrittelyyn vaaditaan vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa. Erilaisia poikkeustapauksia ja joustoja voidaan tarvittaessa tehdä, jotta vaatimukset ovat toteutettavia ja tarkoituksenmukaisia.
 • Konseptin oppeja voi soveltaa green dealiin kuulumattakin, mutta yhteistyössä muiden kanssa tulokset ovat vaikuttavampia ja yrityksille ennakoitavampia.
 • Kaupungit/kunnat/organisaatiot voivat poimia omiin hankintoihinsa ja työmaaurakoihin parhaiten sopivia käytäntöjä konseptista.

Julkaisut

Päästötön työmaa-konsepti versio 1.0
Yhteistä päästötön työmaa -konseptia sekä hankintakriteereitä jatkokehitetään sopimuksen etenevien tavoitteiden mukaisesti.  Liittyneet toimijat myös kouluttavat omia tilaajiaan ja muita keskeisiä kohderyhmiä yhteisen Päästötön työmaa -konseptin ja yhteisten hankintakriteereiden soveltamisessa.

Green deal -sopimuksessa on asetettu kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet ja sovittu yhteisistä toimista niiden saavuttamiseksi. Eri osapuolet ovat vahvasti sitoutuneita yhteiseen tekemiseen yhteisillä pelisäännöillä, jota tämä päästötön työmaa -konseptikin tukee. Green deal on hankintayksiköille konkreettinen tapa edistää niiden omia hiilineutraalisuustavoitteita ja tarjoaa samalla tukea ja työkaluja käytännön tekemiseen. Kokemusten ja oppien jakaminen ja markkinavuoropuhelu ovat keskeisessä roolissa. Sopimuksen avulla luodaan pitkäjänteinen näkymä, mihin suuntaan toimintaa ja markkinaa yhdessä kehitetään ja tasoitetaan kaikille reittiä kohti uutta päästötöntä toimintamallia”

– Leena-Kaisa Piekkari, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Miten työkoneet valjastetaan hiilineutraalin sataman luomiseen?

Työkoneiden vähähiiliset ratkaisut Vuosaaren rahtisatamatoiminnassa

Asiasanat

työkonepäästöt, rahtisatama, tavaraliikenne, vaihtoehtoiset käyttövoimat, tiekartta

Ratkaisumallissa etsittiin keinoja työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rahtisatamatoiminnassa käyttäen esimerkkinä Helsingin Vuosaaren satamaa. Keskeisiä teemoja olivat työkoneiden vähähiiliset käyttövoimat, eri toimijoiden vaikutusmahdollisuudet sekä tiekartta työkonetoiminnan päästövähennyksille.

 • Yli 75 % Vuosaaren satama-alueen työkoneiden CO2-päästöistä syntyy lukeista ja terminaalitraktoreista, joten päästövähennystoimet tulisi keskittää näihin työkonetyyppeihin.
 • Sähköistäminen näyttäisi sekä päästö- että kustannustehokkaalta ratkaisulta paljon energiaa kuluttavissa ja korkean käyttöasteen työkoneissa, kuten lukeissa.
 • Vuosille 2021–2027 ehdotetaan uusien teknologioiden pilotointiohjelmaa, jolla luotaisiin polkua kohti vähähiilisten ratkaisujen markkinaehtoista käyttöönottoa.
 • Geneerinen malli, joka laskee yksittäisen vuoden päästöt ja kustannukset.
 • Skenaariomalli, joka sisältää geneerisen mallin ja laskee lisäksi päästöille aikasarjan vuosille 2019–2035.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • olet kiinnostunut työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähennyskeinoista ja -mahdollisuuksista erityisesti rahtisatamien kontekstissa.
 • kehität satamatyökoneiden tai satamien vähähiilisyyttä.
 • haluat edistää yrityksen tai yritysalueen työkonetoimintaa vähähiilisemmäksi.

Perustietoja

 • Sijainti: Itä-Helsinki, Vuosaaren satama
 • Aikajänne: 2019–2021
 • Toteuttajat: Konseptin toteuttamisesta vastasi Saara Pellikka Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista tiiviissä yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja seuraavien avainyritysten kanssa: Finnsteve Oy Ab, Steveco Oy, Multi-Link Terminals Ltd Oy, Oy M. Rauanheimo Ab / Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Container-Depot Ltd Oy / Arctic Container Oy, SA-TU Logistics Oy, Nurminen Logistics Oyj, Alfons Håkans, Konecranes Finland, Kalmar / Cargotec, Royal Terberg Group ja Göteborgin satama (referenssikohde).

Yrityshaastattelut nostivat esille tahtotilaa ja kehityskohteita

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut haastatteli Vuosaaren sataman yrityksiä vuodenvaihteessa 2019–2020 kartoittaakseen alueen kehitystarpeita työkoneiden päästövähennyksille. Keskeisenä tuloksena oli, että yritykset haluavat vähentää kalustopäästöjä, mutta uusilta ratkaisuilta edellytetään kustannustehokkuutta ja hyvää operoitavuutta satamaympäristössä. Mahdollisina keinoina tunnistettiin etenkin biopolttoaineet ja työkoneiden sähköistyminen. Haastattelujen pohjalta laadittiin yhteenveto, jossa ehdotettiin mm. seuraavia kehitystoimenpiteitä:

 1. Kasvatetaan yritysten ymmärrystä satamatoimintaan soveltuvista uusista käyttövoimista ja päästövähennysratkaisuista (ml. päästö- ja kustannustehokkuus).
 2. Kartoitetaan, millaisilla ohjauskeinoilla Helsingin Satama Oy voisi kannustaa alueella toimivia yrityksiä uusien käyttövoimien käyttöön, ja selvitetään infrastruktuurin kapasiteetti sekä muutostarpeet laajan mittakaavan käyttövoimamuutokselle.

Raportti valaisee, miten työkoneiden päästötavoitteet saavutetaan

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n laatimassa selvitystyössä (Selvitys ja tiekartta Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille) haarukoitiin toimia sataman työkoneiden CO2-päästöjen vähentämiseksi 60 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Työn perusteella vähennystoimet tulisi keskittää lukkeihin ja terminaalitraktoreihin, sillä nämä konetyypit kattoivat arviolta yli kolme neljäsosaa alueen työkonepäästöistä.

Päästötavoitteisiin ei näyttäisi olevan mahdollista yltää joko ilman lukkien jonkinasteista sähköistymistä tai uusiutuvan moottoripolttoöljyn käyttöä. Sähköistäminen osoittautui kustannustehokkaaksi ratkaisuksi paljon energiaa kuluttavissa ja korkean käyttöasteen työkoneissa, kuten lukeissa. Satama-alueen sähköverkko näyttäisi riittävän akkusähköisten lukkien ja terminaalitraktorien operoinnille. Sataman 33 lukin yhtäaikaiseen operointiin tarvittaisiin karkeasti 9 kpl 600 kW tehoista pikalatausasemaa, mikä tarkoittaisi n. 3–5 miljoonan euron investointia.

Helsingin Satama Oy:n kannustinkeinoiksi tunnistettiin mm. uusiutuvan polttoaineen aiheuttaman lisäkustannuksen kompensointi, sähkötyökoneiden käyttöasteeseen perustuvan alennuksen tarjoaminen sekä sähkötyökoneiden ja latausinfran vuokraaminen operaattoreille testikäyttöön. Keskeisenä tuotoksena esitettiin tiekartta päästövähennyksille vuosille 2021–2035.

Työkoneiden hiilitiekartan keskiössä on uusien teknologioiden pilotointi

Vuosaaren sataman työkonelogistiikan hiilitiekartta luo polkua kohti markkinaehtoista vähähiilisten ratkaisujen käyttöä satamassa. Keskeisenä toimena ehdotetaan pilotointihankkeen käynnistämistä, jolla mm. madalletaan satamaoperaattoreiden kynnystä siirtyä täyssähköisiin työkoneisiin sekä ottaa käyttöön uusiutuvaa moottoripolttoöljyä, ja sitä kautta oppia uusien teknologioiden käyttöä ja operointia. Hankkeen aikana pilotoitaisiin operaattoreiden toimesta muutamia kappaleita keskeisimpiä akkusähköisiä työkoneita, kuten lukit ja terminaalitraktorit sekä demonstroitaisiin uusiutuvan moottoripolttoöljyn käyttöä eri ikäluokan työkoneissa. Polku vähähiilisyyteen tapahtuisi kolmessa vaiheessa:

 1. Pilotoinnin esisuunnitteluvaihe vuosina 2021–2022
 2. Uusien teknologioiden pilotointi vuosina 2022–2027
 3. Vaiheittainen siirtymä kohti markkinaehtoista toimintaa 2027–2035

Tiekartan on laatinut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy osana Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille tehtyä selvitys- ja tiekarttatyötä.

Työkonekannan päästölaskenta haltuun laskentamallin ja koulutusvideon avulla

Excel-pohjaisen laskentamallin avulla voi laskea työkoneiden hiilidioksidipäästöt ja kokonaiskäyttökustannukset sekä vertailla päästövähennysten kustannustehokkuutta eri käyttövoimavaihtoehdoilla (€/tCO2). Malli huomioi niin työkoneiden suorat laskennalliset päästöt (TTW, tank-to-wheel) kuin elinkaaripäästöt (WTW, well-to-wheel). Malli soveltuu etenkin satamatyökoneita omistaville ahtausyrityksille, mutta sitä voi soveltaa myös muun tyyppiseen työkonekalustoon edellyttäen lähtötietojen lisäämistä. Mallissa on kaksi osaa:

 • Geneerinen malli, joka laskee yksittäisen vuoden päästöt ja kustannukset
 • Skenaariomalli, joka sisältää geneerisen mallin ja laskee lisäksi päästöille aikasarjan vuosille 2019–2035

Laskentamallin ja perehdytysvideon on tehnyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy osana Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille tehtyä selvitys- ja tiekarttatyötä.

Koulutusvideo työkoneiden päästö- ja kustannuslaskentamallin käytöstä:


Tärkeimmät opit

 • Satamaympäristö asettaa työkoneiden päästövähennyksille niin omia erityisvaatimuksia kuin mahdollisuuksia.
 • Sopivimmat päästövähennysratkaisut löydetään optimoimalla ne muun muassa koneen käyttötarpeen, käytännön toimivuuden kuin päästö- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.
 • Pilotointi mahdollistaisi toimivimpien teknologioiden, operointitapojen ja palvelumallien löytämisen satamaympäristöä ajatellen, ja loisi siten polkua kohti uusien vähähiilisten ratkaisujen markkinaehtoista käyttöönottoa.

Helsingin Sataman tavoite on vähentää koko satama-alueen CO2-päästöjä noin 30 000 tonnia vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennyksiin tarvitaan yhteistyötä satama-alueen toimijoilta. HNRY-hankkeesta saatu tiekartta on loistava apukeino, joka tuo lisävaloa satama-alueen työkoneiden mahdollisiin päästövähennyksiin.”

– Andreas Slotte, kestävän kehityksen päällikkö, Helsingin Satama Oy

Miten infraurakassa voidaan vähentää työmaalla syntyviä päästöjä?

Päästöttömän infratyömaan pilotti: Kulosaaren puistotie pyöräilykaduksi

Asiasanat

vähäpäästöinen, työmaa, työkoneet, raskas kuljetuskalusto, fossiilivapaa/fossiiliton, uusiutuva HVO diesel, vaihtoehtoiset käyttövoimat, sähköiset työkoneet, markkinavuoropuhelu, Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimus 

Rakennustyömaat aiheuttavat sekä merkittäviä hiilidioksidipäästöjä että haitallisia paikallispäästöjä. Kulosaaren puistotie oli yksi Helsingin päästöttömän infratyömaan pilottikohteista, joissa tavoiteltiin työmaalla syntyvien päästöjen vähentämistä. Työmaalla toimi neljä täyssähköistä työkonetta ja muussa kalustossa käytettiin uusiutuvaa HVO-dieseliä.

 • Sähköiset työkoneet. Kilpailutuksessa kannustettiin sähköisten työkoneiden käyttöön. Työmaalla käytettiin kolmea täyssähköistä pyöräkuormaajaa ja yhtä minikaivuria, jotka ovat käytössä päästöttömiä ja hiljaisia. 
 • Positiivisia kokemuksia. Kesästä 2020 alkaen kaikki Helsingin kaupungin kilpailutetut infrarakennustyömaat on toteutettu vähäpäästöisinä. Vähäpäästöisyyden vaatimusten ei ole havaittu juurikaan vaikuttaneen tarjoushalukkuuteen tai hintoihin. 
 • 58 % vähemmän päästöjä. Ratkaisujen ansiosta urakan päästöt olivat vain noin 42 % tavanomaisesti toteutetun urakan päästöistä ja sillä saavutettiin yli 106 tonnin CO2e päästösäästö. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit infraurakoiden rakennuttajana.
 • olet infrarakentamisen yrittäjä/urakoitsija.
 • haluat vähentää organisaatiosi työmaiden päästöjä.

Perustietoja

 • Sijainti: Helsinki, Kulosaari – Kulosaaren puistotie uudistettiin pyöräkaduksi, osaksi Itäbaanaa, joka on yksi pyöräilyn valtaväylistä keskustaan
 • Aikajänne: 12/2019 (markkinavuoropuhelu) – 4/2021 (urakka valmis)
 • Toteuttajat: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttamispalvelu & ympäristöpalvelu, urakoitsijana VM Suomalainen Oy

Hiilineutraali Helsinki edellyttää myös työmaiden päästöjen suitsimista

Rakennustyömailla käytettävien työkoneiden ja rakentamisen raskaiden kuljetusten päästöt muodostavat merkittävän osan kaupunkien ja kuntien hiilidioksidipäästöistä sekä tuottavat myös ilmanlaatua heikentäviä ja terveydelle haitallisia paikallispäästöjä, pölyä ja melua. Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä työmaiden aiheuttamat haitat korostuvat.

Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan ole onnistunut riittävällä tasolla puuttumaan työmaiden aiheuttamiin ilmasto- ja terveysvaikutuksiin eivätkä työkoneiden aiheuttamat CO2-päästöt kuulu sääntelyn piiriin. Tämä ongelma on tunnistettu Helsingissä ja yhtenä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteena onkin vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä mm. pilotoimalla päästöttömien työkoneiden käyttöä kaupungin infraurakoissa.

Helsingin kaupunki on osallistunut aktiivisesti myös kansainväliseen yhteistyöhön päästöttömien työmaiden edistämiseksi. Eurooppalaiset kaupungit ovat vaihtaneet tietoja ja kokemuksia mm. Euroopan komission rahoittaman Big Buyers Initiativen Zero-Emission Construction Sites -työryhmässä ja EIT Climate-KIC:n rahoittamassa E-ZEMCONS -hankkeessa.

Markkinavuoropuhelulla varmistettiin onnistunut kilpailutus

Helsingin kaupunki käynnisti päästöttömän infratyömaan markkinavuoropuhelun ja hankintakriteerien valmistelun joulukuussa 2019. Sidosryhmien yhteistä markkinavuoropuhelutilaisuutta seurasi kahdenväliset keskustelut useiden infra-alan urakoitsijoiden kanssa. Markkinalta saatiinkin arvokasta tietoa mm. kaluston nykytilasta ja sähkökäyttöisten työkoneiden saatavuudesta sekä vahvistus ehdotettujen vähimmäisvaatimusten käytölle.

Kevään 2020 aikana viimeisteltiin kilpailutuksessa käytettävät kriteerit sekä päästöttömän työmaan pilotille että vähäpäästöiselle infratyömaalle laajempaan käyttöön. Kulosaaren Puistotien pilotin tarjouspyyntö julkaistiin toukokuussa 2020.

Urakka-asiakirjojen kehitystyötä tehtiin rinnakkain päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen valmistelun kanssa. Helsingin infraurakoissa käytetyt vaatimukset ovat kunnianhimoisempia kuin green deal -sopimus tällä hetkellä edellyttää. Sopimus määritteleekin yhteisen minimitason ja kaupungit voivat halutessaan kiristää kriteerejä myös nopeampaan tahtiin.

Kulosaaren puistotien työmaa päästöttömyyden koekenttänä

Heinäkuussa 2020 käynnistynyt Kulosaaren puistotien muutos pyöräilykaduksi oli pilottiurakka, jossa konkreettisin keinoin vähennettiin työmaalla syntyvien hiilidioksidipäästöjen sekä terveydelle haitallisten lähipäästöjen määrää. Työmaalla käytettiin neljää täyssähköistä työkonetta (kolme 4,2 t pyöräkuormaajaa ja yksi minikaivuri) ja muussa kalustossa käytettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta uusiutuvaa HVO-dieseliä.

Muita hyväksyttäviä fossiilittomia polttoaineita olivat biokaasu, vety, etanoli sekä uusiutuva polttoöljy. Työkoneet olivat vähintään Stage IV -tasoa ja kuljetuskalusto EURO VI -päästöluokan mukaista. Pienkoneiden (teho ≤ 4 kW) tuli olla ensisijaisesti sähkökäyttöisiä. Työmaalla käytettävän sähkön tuli olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja työmaan lämmitystarpeet oli toteutettava kaukolämmöllä, fossiilivapailla biopolttoaineilla tai vihreällä sähköllä. Lisäksi urakoitsijalta edellytettiin ympäristösertifikaattia. Sähköisten työkoneiden käyttöön kannustettiin antamalla kokonaistaloudellisen edullisuuden laatupisteitä (hinnan osuus 70% ja laadun osuus 30%) korkeintaan viidestä sähköisestä työkoneesta. 

Urakassa käytettävän kaluston luetteloa päivitettiin sitä mukaa, kun uusia koneita tuli työmaalle. Polttoaineen ja työmaalla käytetyn sähkön kulutuksesta raportoitiin kuukausittain työmaakokousten yhteydessä. Seurantaa ja raportointia kehitettiin yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijan kanssa. 

Hyvät kokemukset kannustavat jatkamaan työtä

Kun suurin osa Kulosaaren pilottiurakan konetyöstä oli takana, suoritti HNRY-hanke urakoitsijalta saatujen polttoaineen ja sähkön kulutustietojen sekä kaluston käyttötuntien perusteella karkean laskelman urakan päästöistä verrattuna oletettuun ”tavanomaisesti toteutettuun” urakkaan. Laskelman mukaan päästöttömän työmaan ratkaisujen ansiosta urakan päästöt olivat noin 42 % tavanomaisesti toteutetun urakan päästöistä ja saavutettu päästösäästö oli yli 106 t CO2e, joka vastaa reilun kymmenen suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Fossiilivapaita ja vähäpäästöisiä työmaita on toteutettu Helsingissä jo useissa infrarakentamisen hankkeissa. Onnistuneiden kokeilujen jälkeen kesästä 2020 alkaen kaikki Helsingin kaupungin kilpailutetut infrarakennustyömaat on toteutettu vähäpäästöisinä. Kokemukset ovat olleet pääasiassa positiivisia, eikä vähäpäästöisyyden vaatimusten ole havaittu juurikaan vaikuttavan urakoitsijoiden tarjoushalukkuuteen tai tarjoushintoihin. Vuoden 2021 aikana Helsinki aikoo jalkauttaa päästöttömien työmaiden toimintatavat green deal -sopimuksen mukaisesti kaikkiin infra-, talo- ja kunnossapidon urakoihinsa.

Tärkeimmät opit

 • Toimivien ja sopivan kunnianhimoisten hankintakriteerien laatimisessa keskeistä on sidosryhmien osallistaminen ja aktiivinen markkinavuoropuhelu.
 • Helsingin kaupungin tahtotila päästöjen vähentämiseksi jaetaan infra-alan yrityksissä ja tavoitteiden toivotaan näkyvän tilaajan vaatimuksissa.
 • Kannattaa hyödyntää erilaisia yhteistyöfoorumeja sekä rohkeasti jakaa oppeja ja kokemuksia muiden kanssa.
 • Avoin mieli palkitsee – kokeilemalla oppii ja kehityksen nopeus voi yllättää.

Urakoitsijoiden kyvykkyys vastata vähäpäästöisyyden ja päästöttömyyden vaatimuksiin näyttäisi kehittyvän nopeasti, joten työmaiden päästöjen vähentäminen green deal -sopimuksen mukaisesti vaikuttaisi realistiselta tavoitteelta.”

– Jarkko Karttunen, alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki

“Kulosaaren projekti sai henkilötasolla ajatukset liikkeelle siitä miten pieniä juttuja vaihtamalla saa samat tehot irti, mutta pienemmillä päästöillä. Yritystasolla käytämme jo nyt uusiutuvaa sähköä kautta linjan. Suomessa on hyvin tarjolla loistavia kustannuksiltaan ja tehoiltaan kilpailukykyisiä vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita, mutta ennakkoasenteiden osalta on edelleen parannettavaa erityisesti laatumielikuvien saralla.”

– Tim Karike, viestintäpäällikkö, VM Suomalainen Oy

Miten julkinen sektori tukee yritysten kestävää tuotekehitystä ja innovaatioita?

Innovatiiviset julkiset hankinnat työkaluna kestävien markkinoiden kehittämiselle

Asiasanat

julkiset hankinnat, hankinnat, innovaatiot, tuotekehitys, tki, kumppanuusmalli

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat julkisen sektorin keino edistää ja tukea kestäviä ratkaisuja tuottavien yritysten kasvua sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tuki kanavoidaan yritykselle julkisen sektorin toimijalle toteuttavan ratkaisun hankinnalla. Se kohdentuu uuden kestävän tuotteen tai palvelun hankintaan tai tuen kautta voidaan rakentaa uutta hankinnan toimintamallia.

 • Ohjaava merkitys: Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava merkitys yhteiskunnan ja talouden kestävän kasvun edistäjänä. 
 • 10 %: Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 10.9.2020 sitoutunut kasvattamaan innovatiivisten julkisten hankintojen määrän 10 prosenttiin kaikista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä. 
 • 3,5 mrd: 10 % julkisista hankinnoista tarkoittaa vuositasolla 3,5 miljardia euroa, mikä tarkoittaa merkittävää liiketoimintamahdollisuutta kestäviä ratkaisuja kehittäville yrityksille. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • olet kiinnostunut julkisen sektorin käytännön tavoista tukea kestävyyssiirtymää
 • etsit tapoja, joilla voitte toteuttaa yrityksenne kestävien innovaatioiden kehitystä yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa.
 • haluat lukea käytännön vinkkejä yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet tarjoamaan innovatiivisen julkisen hankinnan kilpailutuksessa.

Perustietoja

 • Toteuttajat :
  • Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Essi Silvonen
  • HNRY-hankkeen ratkaisufoorumien asiantuntijat ja osallistujat
  • Konseptia on pilotoitu käytäntöön Elenium Oy Henri Haikosen kanssa.

Mikä on innovatiivinen julkinen hankinta?

Innovatiiviset julkiset hankinnat tuovat yritysten lisäksi julkisen hankinnan ammattilaisille uusia menettely- ja arviointitapoja, jotka vaativat erilaista osaamista kuin perinteiset hankintamenetelmät. Mallissa julkiset toimijat ovat tilaajia ja yritykset ratkaisujen tuottajia. Tavoitteena on tuottaa skaalattavia, yhteiskunnallisesti kestäviä uusia ratkaisuja. Ratkaisujen hyödyntämisoikeus jää usein innovaation toteuttavalle yritykselle, joka voi hyödyntää sitä tulevassa kaupallisessa toiminnassaan.

Yritysalue voi olla suunnittelu- tai rakennusvaiheessa innovatiivisten julkisten hankintojen kohde. Tästä näkökulmasta innovatiiviset julkiset hankinnat soveltuvat niin infrastruktuurin kehittämiseen liittyviin kohteisiin kuin toiminnallisiin kohteisiin, joilla pystytään osoittamaan selkeää positiivista vaikutusta ympäristöön uusien innovatiivisten toimintamallien myötä.

Innovatiivisessa hankinnassa merkittävän ero perinteiseen verrattuna on se, että hankinnan kohde tai prosessi ei ole tarkasti rajattu ja määritelty. Innovatiiviseen hankintasopimukseen voi sisältyä uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Kun hankinta kohdistetaan tarkan toteutusmallin sijaan haluttuihin vaikutuksiin ja lopputuloksiin, se sisältää toimittajalle enemmän vapautta vaihtoehtoisten ratkaisujen ehdottamiseen.

Teknologinen kehitys ja yritysten kehitysvaiheessa olevat uudet tuotteet ja palvelut luovat jatkuvasti uusia ratkaisumahdollisuuksia vastata julkisen sektorin tarpeisiin. Innovatiiviset julkiset hankinnat mahdollistavat näiden tukemisen ja käyttöönoton varhaisessa vaiheessa, kun perinteisen hankintalainsäädännön mukaan on monesti päästy hankkimaan tuotteita ja ratkaisuja vasta kun ne ovat yleistyneet markkinoilla. Uusi tuote tai teknologia ei kuitenkaan ole tilaajalle itseisarvo. Se on tärkeää silloin, kun on näköpiirissä, että uudet ratkaisut tarjoavat tavanomaisia ratkaisuja suurempia hyötyjä ja parempaa kestävyyttä.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava merkitys yhteiskunnan ja talouden kestävän kasvun edistäjänä

Julkisten hankintojen vuosivolyymi on noin 35 miljardia euroa, mikä on 15 % bruttokansantuotteesta. 2/3 hankinnoista tehdään kuntien ja kuntayhtymien ja 1/3 valtion taholta. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämän toteuttaakseen se on tehnyt periaatepäätöksen kansallisen kiertotalousohjelman toteuttamisesta. On selvää, että valtio ja julkiset toimijat eivät pysty tekemään hiilineutraalisuutta tuottavia ratkaisuja yksin. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan yritysten vahvaa tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa tuottamaan ratkaisuja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. 

Julkiset hankinnat ovat valtion ja julkisen sektorin vahvin taloudellinen ohjaus- sekä käytännön muutosta tuottava keino. Jotta julkiset hankinnat pystyttäisiin kohdentamaan vaikuttaviin kestäviin ratkaisuihin, julkiset hankkijat tarvitsevat toimintamallin, joka perustuu yhteistyöhön yritysten kanssa ja toimii myös käytänteiden ja osaamisen kehittämisen prosessina kohti kestävää julkista hankintaa. Innovatiivisten julkisten hankintojen toimintamalli on rakennettu vastaamaan tähän tarpeeseen.

Miten julkisen sektorin tarpeet ja yritysten kyvykkyydet kohtaavat?

Hankintaprosessin eri vaiheissa voidaan luoda edellytyksiä sille, että julkisen sektorin tarpeet ja yritysten kyvyt luoda niihin ratkaisuja kohtaavat. Prosessi lähtee liikkeelle kehitys- ja hankintatarpeiden tunnistamisesta ja jatkuu yhteistyönä sopimuskauden aikana. Haasteiden ja tarpeiden täsmentämisessä voidaan hyödyntää mm. strategista suunnittelua, tilaajaorganisaatioiden yhteistyötä, tutkimusyhteistyötä, ennakointia tulevaisuuden hankinta- ja investointitarpeista, markkinavuoropuhelua, vaikutusten arviointia sekä kokeiluja ja pilotointeja.

Hankintojen valmisteluvaiheessa on tärkeää, että tilaaja kartoittaa aktiivisesti uudenlaisten ratkaisujen tarjontaa, viestii tarpeista ja tavoitteista sekä käy vuoropuhelua yritysten kanssa. Yritykselle ja ratkaisujen tarjoajalle tämä on tärkeä hetki tuoda omia ratkaisumahdollisuuksiaan tilaajaan tietoisuuteen ja vaikuttaa siihen, miten tilaajan tavoitteet kehittyvät hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Kilpailutusvaiheessa on tärkeää, että tilaajan määrittelemä menettely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ratkaisujen menestymisen ja jättävät tilaa sille, että niiden ominaisuuksia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään ja testaamaan.

Elenium Oy – Innovatiivisen julkisen hankinnan kautta matkalla logistiikan ja materiaalien hallinnan ohjelmistoratkaisujen kansainväliseksi toimittajaksi

Elenium Oy on toteuttanut innovatiivisen julkisen hankinnan kautta viiden jäteyhtiön yhteishankintana punnitus- ja varastonhallintajärjestelmän, MaterialPortin, jonka avulla pystytään älykkäästi keräämään kaikki tarpeellinen tieto vastaanotettavista ja lähtevistä kuormista sekä seuraamaan tavaran liikkeitä ja materiaalivirtoja jäteaseman sisällä prosessin eri vaiheissa. Järjestelmään kytkeytyy myös asiakkaille tarjottavia digitaalisia palveluja. Käytännössä Elenium Oy kehitti prosessin aikana itselleen tuotteen, jota se voi jatkossa tarjota muillekin logistiikan ja jätehuollon toimijoille. Innovatiivisen julkisen hankinnan prosessi oli itsessään kannustin tuotteen kehittämiseen, mutta on huomioitava, että yritys panosti myös itse merkittäviä resursseja MaterialPortin kehitystyöhön.

Henri Haikonen on Elenium Oy kokemusten perusteella voimakkaasti sitä mieltä, että osallistuminen innovatiiviseen julkiseen hankintaan voi olla merkittävä mahdollisuus yrityksille. Lisäksi yritykset ovat parhaita toimijoita ratkaisemaan monia yhteiskunnan toiminnallisia haasteita, joten julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävät ratkaisut ovat tärkeitä kokonaisuuskestävyyden ratkaisujen kannalta. Hän antaa seuraavia käytännön neuvoja yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella:

 • Valitkaa omaa tulevaisuuden visioitanne tukevia kehitysprojekteja.
 • Selvittäkää ja ymmärtäkää, millaiseen projektiin olette lähtemässä.
 • Tiedostakaa resurssinne ja suhteuttakaa ne tarjolla olevana projektiin.
 • Tutustukaa tarkasti kohdemarkkinaanne.
 • Varautukaa julkisen hankintaprosessiin läpiviemiseen.

Tärkeimmät opit

 • Kilpailutusvaiheessa on tärkeää, että tilaajan määrittelemä menettely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ratkaisujen menestymisen ja jättävät tilaa sille, että niiden ominaisuuksia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään ja testaamaan.
 • Hankintasopimus voi sisältää kehitystyötä, pilotointia tai kannusteita siihen. Innovatiivinen hankinta voi tämän lisäksi viitata innovatiiviseen tapaan toteuttaa hankintaprosessi tai hankintoihin, jotka kannustavat toimittajiaan tekemään innovaatioita. Se voi myös tarkoittaa hankintojen käyttämistä innovaatiopolitiikan välineenä siten, että kehitetään yritysten liiketoimintaa ja innovointia.
 • Hankintaprosessi on usein intensiivinen, eli vahvasti sekä toimittajia että loppukäyttäjiä osallistava.
 • Innovatiivisessa julkisessa hankinnassa tarjoavan yrityksen on mietittävä tarkoin oma panostuksensa kehitystyölle ja arvioitava toteutuvan ratkaisun kaupallinen arvo. Toteutushinnan rinnalla on aina tärkeää tarkastella ja neuvotella kokonaisuudesta, pohtia mahdollisia sopimuskannusteita ja jatkuvaa kehitystyötä, ratkaisun monistettavuutta ja skaalautuvuutta sekä julkisen hankinnan toteuttamisen referenssiarvoa.

”Innovatiivisen julkisen hankinnan toteuttaminen on yritykselle mahdollisuus edistää tuotekehitystään, mutta myös vaativa prosessi, johon sitoutuessaan on tärkeää määritellä mitä yritys itse on projektin kautta hakemassa ja miten se edistää yrityksen oman toiminnan strategiaa”

– Henri Haikonen, Elenium Oy 21.3.2021

Kuinka mitataan yritysalueen ilmastotavoitteiden toteutumista?

Hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden mittarointi

Asiasanat

päästötön työmaa, seurantajärjestelmä, VTT, elinkaariarviointi, mittaaminen, päästölaskenta, resurssiviisaus, ilmastonmuutoksen hillintä

Jotta yritysalueen hiilineutraalisuus- ja resurssiviisaustavoitteita voidaan seurata tehokkaasti, pitää päästölaskentamalleja ja seurantatyökaluja jatkuvasti kehittää ja soveltaa. Yritysalueilla saavutetut päästövähennykset ovat merkittäviä myös kaupunkien ilmastotavoitteiden kannalta, sillä ilman yrityksiä näitä päämääriä ei voida saavuttaa.

 • Kaksi työmaata: Vähäpäästöisiä työkoneita pilotoitiin Espoossa ja Helsingissä. 
 • Yhteistyö: Työmaapäästöjen seurantajärjestelmän kehittäminen käynnistyi VTT:n ja Päästöttömien työmaiden – kestävien hankintojen green dealiin sitoutuneiden hankintayksikköjen yhteistyönä. 
 • Muovi: Muovinkierrätyksen vaikutusta jätteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöihin arvioitiin Vuosaaren satama-alueella tehdyssä kokeilussa. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • etsit yleistietoa yritysalueiden ja työmaiden hiilineutraalius- ja resurssiviisaustavoitteiden mittaroinnista ja laskennasta.

Perustietoja

 • Sijainti: Päästöttömät työmaapilottiurakat Espoossa ja Helsingissä, Vuosaaren satama, Blue Industry Park Turussa, Vantaan energiatehokkuusesimerkki
 • Toteuttajat: HNRY-hankkeen osallistujat

Yritysalueiden päästövähennykset ovat tärkeitä kaupunkien ilmastotavoitteille

Kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja hiilineutraalisuus pyritään saavuttamaan vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus kaupungin tavoitteena tarkoittaa, että alueen sisällä tuotetut päästöt saadaan vähenemään tietylle tasolle (esim. 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna) ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Resurssiviisauden osalta kaupungeilla on myös pidemmän aikavälin tavoitteita, jotka pohjautuvat EU:n tavoitteisiin (v. 2040 mennessä). Resurssiviisauden edistäminen edellyttää toimijoiden välistä tiivistä vuorovaikutusta ja kehittämistyötä mm. materiaalien hallinnassa ja logistiikassa. Vuosaaren satamassa tutkittiin mahdollisuuksia työkoneiden resurssiviisaaseen ja energiatehokkaaseen käyttöön. Myös materiaalien lajittelussa ja kiertotalouden tehostamisessa on runsaasti potentiaalia, kuten ns. muovipilotti on osoittanut.

Päästölaskennan rajauksista ja perusteista

Valtio ja kunnat tekevät päästölaskentaa tuotanto-/alueperusteisesti. Tavoite on rajattu sisältämään alueen rajojen sisällä tapahtuvat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) sekä ostetun energian tuotannon päästöt (Scope 2). Yksittäisen yrityksen hiilineutraaliuden tavoittelussa laskenta voi keskittyä suoriin khk-päästöihin (Scope 1) eli polttoaineiden käyttöön energiantuotannossa ja ajoneuvoissa sekä epäsuoriin khk-päästöihin (Scope 2), kuten ostosähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöihin. Loput päästöt kompensoidaan (Scope 4).

Yritysalueen tasolla laskenta on mielekkäintä tehdä kulutusperusteisella laskennalla, jossa huomioidaan yritysalueen tuottamien ja kuluttamien tuotteiden ja palveluiden valmistamisesta, kuljetuksesta ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt tietyn ajanjakson kuluessa (Scope 3). Esimerkki kulutusperusteisesta laskennasta on esitetty Lukutorin päästöttömän työmaan konseptissa.

Päästötön työmaa – laskennan rajaus ja työkalut

 toiminta tapahtuu. Kunnossapidon työmaat eivät ole yhtä selvärajaisia. Materiaalit, polttoaineet ja ostosähkö tulevat pääsääntöisesti rajojen ulkopuolelta. Työmaan päästölaskennan rajaus perustuu päästöjen kannalta merkittävimpien prosessien tunnistamiseen. 

Espoon Lukutorin pilotissa tunnistettiin, että valtaosa päästöistä syntyi muista kuin suorista päästöistä. Kulutusperusteisessa laskennassa huomioitiin myös päästöt työkoneiden polttoaineiden käytöstä ja valmistuksesta, sähköisissä työkoneissa käytettyjen akkujen ja sähkön tuotannosta, työmaasähkön tuotannosta sekä työmaalla käytettyjen materiaalien tuotannosta ja kuljetuksista. 

Helsingin Kulosaaren pilottityömaalla laskennassa huomioitiin työkoneiden käyttämien polttoaineiden tuotannosta (ml. biopolttoaine) aiheutuneet päästöt sekä työkoneissa ja työmaalla käytetyn sähkön tuotannon päästöt. 

Päästölaskentaan tarvittavien tietojen seuraa on tähän asti vaikeuttanyt, ettei vakiintunutta seurantamenetelmää ei ole ollut käytössä. Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen osapuolet kehittävät seurantatyökalua, joka otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurantatyökalun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tarvitaan myös urakoitsijoiden ja koneiden käyttäjien perehdytystä, jotta kerättävä aineisto on laadukasta.

Tietoa ja työkaluja yritysalueen ilmastotavoitteiden mittarointiin ja seurantaan

Kattava kokonaiskuva yritysalueen resurssiviisauteen ja hiilineutraaliuteen vaikuttavista tekijöistä on koostettu Turun Blue Industry Parkin oppaaseen. Mittakaavalla on merkitystä, sillä yritysalueen laajuiset tai useamman yrityksen käytössä olevan kiinteistön energiatehokkuusinvestoinnit ja energiantuotanto tuovat merkittäviä päästövähennyksiä. Alueesta voi muodostua jopa ilmastopositiivinen.

Yrityskohtaisesti räätälöityä sparrausta sisältävässä koulutuspilotissa tuotettiin koulutusmateriaalia avoimeen käyttöön. Koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten tiedollisia valmiuksia päästölähteiden tunnistamiseen, laskentaan ja ilmastotoimenpiteiden tekemiseen.

Päästöttömien työmaiden päästölaskenta ja vertailu ”tavanomaisen” työmaan päästöihin toteutettiin Espoossa ja Helsingissä. Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen  green dealin avulla saadaan yhtenäinen linja ja seurantatyökalut hankintayksiköiden käyttöön. 

Kuntien päästöjen inventoinnissa noudatetaan yhteisiä ohjeita, mutta yksittäisten organisaatioiden ja yritysten päästölaskennan rajaukset ja esimerkiksi epäsuorien päästöjen laskentamenetelmät voivat vaihdella niin, että tulosten vertailtavuus heikkenee. Yhtenäistämiselle on tarvetta ja siksi hankkeissa kerrytettyä tietoa tulee jalkauttaa laajempaan käyttöön.

Tärkeimmät opit

 • Yritysalueen tasolla laskenta on mielekkäintä tehdä kulutusperusteisella laskennalla.
 • Keskeistä on laskennan menetelmän ja rajausperusteiden läpinäkyvyys.
 • Menetelmien yhtenäistämiselle on tarvetta ja siksi hankkeissa kerrytettyä tietoa laskennan menetelmistä ja työkaluista tulee aktiivisesti jalkauttaa laajempaan käyttöön.

l

Miten luoda uusi resurssiviisas ja hiilineutraali teollisuusalue?

Blue Industry Park: uusi resurssiviisas ja hiilineutraali yritysalue

Asiasanat

hiilineutraali teollisuusalue

Hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen toteutumisessa tulee huomioida alueen suunnittelun lisäksi sen rakentaminen ja jokapäiväinen toiminta. Blue Industry Park on Turun telakan viereen vähitellen rakentuva alue, johon syntyy valmistavan teollisuuden ja palvelutoimijoiden toimiva ekosysteemi. Tarvitaankin jokaisen alueella toimivan yrityksen osaamista ja tahtoa, jotta resurssiviisaus ja hiilineutraalius toteutuvat.

 • Blue Industry Park Oy. Perustettiin hankkeen aikana johtamaan alueen rakentumista. 
 • Hyvät liikenneyhteydet. Syväväylä, E18, rautatie ja lentokenttä 10 km:n etäisyydellä. 
 • 55 ha. Alueen koko. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit Turun telakan toimitusketjussa.
 • toimit valmistavan teollisuuden toimitusketjussa.
 • haluat tehostaa oman toimitusketjun toimintaa.
 • suunnittelet hiilineutraalia ja resurssiviisasta teollisuusaluetta.
 • toimit urakoitsijana tai rakennuttajana hiilineutraaliksi ja resurssiviisaaksi tähtäävällä yritysalueella.
 • olet julkinen toimija, esim. kaavoittaja, ja haluat tietää miten hiilineutraalius ja resurssiviisaus toteutetaan.

Perustietoja

 • Sijainti: Pernon kaupunginosa, Turku. Turun telakan vieressä.
 • Yritysalueen elinkaari: suunnitteluvaihe
 • Toteuttaja: Blue Industry Park Oy.
 • Aikajänne: 2021 alkaen 5–10 vuotta.
 • Meriteollisuusverkostossa Lounais-Suomessa 11 000 työntekijää ja toimihenkilöä
 • Turun telakan tilauskirjan arvo Q1/2021 6,5 mrd. €, risteilijätoimituksia 2026 saakka.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Blue Industry Park on muutosta johtavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tiivis ja monimuotoinen yhteisö, jossa kasvumahdollisuuksilla ei ole rajoja. Alueen tarjoamat skaalautuvat tilat ja yhteiset resurssit vähentävät epäolennaisia investointeja ja mahdollistavat oman yritystoiminnan kehittämisen vastuullisesti ja liiketaloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteisössä vastataan tuotannon modulaarisuuden ja kiertotalouden megatrendeihin laajemmin kuin missään aiemmin.

Uudet teknologiat ja yhteistyö ovat onnistumisen edellytykset

Konseptioppaassa ei anneta valmiita ratkaisuja tulevaisuutta varten, vaan rohkaistaan ja kannustetaan kaikkia osapuolia tuomaan oma osaamisensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokaisessa vaiheessa ja ratkaisussa hyödynnetään parasta ja kestävintä saatavilla olevaa tekniikkaa ja toimintamalleja.

Oppaassa on käyty läpi suunnittelun ja maarakentamisen sekä rakennusten ja toiminnan ratkaisumalleja. Näiden lisäksi tarkastellaan liikkumisen teemaa.

Blue Industry Parkiin muodostuvan ekosysteemikokonaisuuteen liittyvät myös palveluyritykset kuten työterveyshuolto, lounasravintolat sekä vierailukeskus. Energiaratkaisujen osalta uusiutuvat energiamuodot ovat luonnollisesti etusijalla, ja hiilineutraalius saavutetaan yhdistämällä useita eri ratkaisuja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Alueella toimiville yrityksille on arvokasta, että Turussa on neljä korkeakoulua, joilla on meriteollisuuteen ja merilogistiikkaan liittyvää tutkimusta. Blue Industry Park mahdollistaa hedelmällisen yhteistyön tutkimusprojekteissa sekä osaavan työvoiman saannin tulevaisuudessakin.

Alueen suunnittelun ja rakentamisen kannalta Turun korkeakouluissa on laaja-alaisesti useita osaamisaloja kuten energiatekniikka, rakennustekniikka, kiertotalous, unohtamatta kauppatieteitä ja tuotantotaloutta.

Tärkeimmät opit

 • Sijainti suhteessa olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja pääasiakkaisiin on oleellisen tärkeä kuljetusten päästöjen minimoimiseksi.
 • Alueen rakentamisen yhteydessä optimoidaan maamassojen käyttö seudullisesti ja rakentuvalla alueella, jotta vältetään turhia kuljetuksia ja kustannuksia.
 • Uusiutuvan energian tuotto ja siirto sekä varastointiratkaisujen huomiointi jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.
 • Tilojen muuntojoustavuus ja modulaarisuus nostavat tilojen käyttöastetta ja kustannustehokkuutta.
 • Työkoneiden ja laitteiden yhteiskäyttöratkaisut helpottavat uusien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja vähentävät tarvittavien laitteiden määrää alueella.
 • Toimivan yhteistyön ja synergiaa hyödyntävän alueen syntyminen vaatii veturiyhtiön, jolla on selkeä rooli.

Yrityksiltä vaaditaan omien toimintatapojensa tarkastelua ja kehittämistä: uutta voi syntyä vain tekemällä jotain toisin. Tiedämme, että tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka pystyvät hyödyntämään koko kasvupotentiaalinsa, löytämään juuri oikeat kumppanit ja toimimaan hiilineutraalisti ja resurssiviisaasti.”

– Tero Lahti, toimitusjohtaja, Blue Industry Park Oy

Miten kaupungin työmaat muutetaan päästöttömiksi?

Päästötön työmaa: Turku

Asiasanat

päästöttömät työmaat, prosessi, kaupungin ilmastotavoite

Kaupunkien ilmastotavoitteet edellyttävät ripeitä päästövähennyksiä myös rakennustyömaiden ja kunnossapidon koneiden osalta. Kestävien hankintojen kehittäminen kaupungin sisällä on monivaiheinen prosessi, johon tarvitaan koordinaatiota, tiedon lisäämistä ja yhteistyötä toimialan sisällä sekä kumppanikaupunkien välillä.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • kaupungissasi ollaan kehittämässä päästöttömiä työmaita ja liittymässä green dealiin.
 • haluat tietää, miten työkoneiden päästöt liittyvät kaupunkien ilmastotavoitteisiin ja ilmansuojeluun.
 • vastaat organisaation hankinnoista, teet urakkahankintoja kaupunkiympäristötoimialalla tai koordinoit kestäviin hankintoihin tai työmaihin liittyvää hanketta.

Perustietoja

 • Sijainti: Turku
 • Toteuttajat: Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala ja konsernihallinto, Motiva, Valonia
 • Aikajänne 5/2019–5/2021

Työmaapäästöjen vähentäminen on tärkeää ilmastotavoitteiden kannalta

Kaupunkien talonrakennus- ja infratyömailla sekä kunnossapidossa käytetään raskaita työkoneita, joiden tuottamiin hiukkas- ja kasvihuonekaasupäästöihin tavoitellaan merkittäviä vähennyksiä. Turun kaupungin ilmastoraportin (2018) mukaan työkoneet ja teollisuus tuottivat noin 8 prosenttia kaupungin vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Prosenttiosuus on kasvanut ja jatkaa suhteellista kasvuaan edelleen, koska muut merkittävimmät päästölähteet, energia ja liikenne, ovat kääntyneet laskuun. 

Turun kaupungin kunnianhimoinen ilmastotavoite, hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä, edellyttää nopeita ja systemaattisia ratkaisuja. Päästöttömät työmaat − kestävien hankintojen green deal -sopimukseen liittyvä yhteistyö muiden kaupunkien ja Motivan kanssa on tarjonnut tukea ja raamit tavoitteen jalkauttamiseen kaupungin toimialoille sekä hankintakriteerien kehittämiseen. 

Oppia Oslosta ja suunnittelu käyntiin

HNRY-hankkeessa päästöttömiä työmaita on benchmarkattu Oslossa, joka on erityisesti sähkökäyttöisiin koneisiin painottuvien työmaiden edelläkävijä. Oslon työmaavierailuilta saatiin käytännön tietoa siitä, mitä reunaehtoja ja mahdollisuuksia kaupunkikeskustaan sijoittuvan työmaan sähköistäminen sisältää. Esimerkiksi koneiden lataamisen tarvittavan sähkön saaminen työmaalle on helpompaa, kun sähköverkko löytyy läheltä ja on siirtokapasiteetiltaan riittävä. 

Oslon keskustan päästötön työmaa

Uusien toimintatapojen käyttöönotto vaatii aikaa ja suunnittelua

Työmailla pyritään nyt siirtymään ripeästi energiatehokkuuden ja fossiilittoman energian aikakaudelle. Työmaapäästöjen vähentäminen edellyttää sitä, että totuttuja käytäntöjä muutetaan samanaikaisesti monella taholla niin kaupunkien sisällä kuin rakennus- ja konealan sidosryhmien toiminnassa. 

Hankkeen muissa osatoteutuksissa on jo pilotoitu sähköisiä työkoneita sekä päästöttömän työmaan kriteerejä, mutta Turussa on tehty ensin ns. pohjatyöt kuntoon ja hankintakriteerit tulevat käyttöön hankkeen toimiajan jälkeen. 

Case Turku – prosessikuvauksesta apua etenemiseen muille kaupungeille

Turun kaupungin prosessi benchmarkkauksesta HNRY-hankkeen kaupunkien ja Motivan yhteistyön kautta ensimmäiseen päästöttömän työmaan periaatteita soveltavaan markkinavuoropuheluun on kiinnostava esimerkki muille vastaavan kokoluokan kaupungeille, joiden urakkamuodot edustavat samaa tyyppiä.

Raskaan työkonekaluston päästöt on saatava ripeästi vähenemään

Tärkeimmät opit

 • Kaupungit ja urakkarakenteet ovat erilaisia – eteneminen on yksilöllistä
 • Sitoutuminen yksistään eri riitä vaan tarvitaan paljon työtä pysyvään käytännön muutokseen
 • Yhteistyössä on voimaa ja esimerkeistä etua karikoiden välttämiseen. 
 • Muutoksen on oltava oikeudenmukainen ja reilu kohderyhmille. 
 • Edelläkävijöiden esimerkit päästöttömissä työmaissa kiinnostavat muita kaupunkeja, ulkomaita myöten. 

”Työmaiden päästöjen vähentäminen edellyttää totuttujen käytäntöjen muuttamista samanaikaisesti monella taholla, ja siksi on tärkeää, että tähän on lähdetty yhdessä.” 

– Minna Arve, Turun kaupunginjohtaja, Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen allekirjoitustilaisuus 9.9.2020

Miten urakkakilpailutuksella voidaan edistää päästövähennyksiä ja resurssiviisautta?

Päästötön työmaa: ’vihreä julkinen hankinta.’

Asiasanat

päästövähennykset, resurssiviisaus, logistiikka, työmaakoneet, käyttövoimat, fossiilittomuus, biopolttoaineet, urakkahankinta, ympäristökriteerit, ympäristöarvo

Lukutorin pilottityömaan urakkakilpailutus Espoossa toteutettiin uudistetuin hankinnan ympäristökriteerein; tavoitteena oli saada aikaan päästövähennyksiä rakennustyömaalla ja kuljetuksissa. Samalla pilotoitiin vihreää hankintaa kehittämällä työmaakäytäntöjä päästöttömäksi ja edistettiin resurssiviisautta mm. kotimaisia kiveyskiviä käyttämällä.

 • Onnistunut markkinavuoropuhelu. Toteutimme urakoitsijoille realistiset ja hankintalain mukaiset urakkakilpailutuksen kriteerit. Saimme neljä hyväksyttävissä olevaa urakkatarjousta. Uudistettuja ympäristökriteerejä otetaan käyttöön urakkakilpailutuksissa Espoon kaikilla rakennustyömailla. 
 • Green deal. Pilotin aikana valmisteltiin Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sitoumus ympäristöministeriön kanssa. Sen työmaakone- ja kalustokriteerejä pilotoitiin myös Lukutorilla: tämä antoi tukea ja tietoa hankintaprosessin uudistamiseen. 
 • Merkittävin päästövähennys materiaalin tuotannosta ja kuljetuksista. Pilottityömaalla käytettiin kotimaisia kiveyskiviä, eikä tavanomaisia kiinalaisia, jolloin kokonaispäästöt olisivat olleet yli kolminkertaiset. Tämä vaati enemmän resursseja suunnitteluun ja urakkakilpailutukseen, mutta pidemmällä aikajanalla tarkasteltuna hiilineutraali, ja kestävän kehityksen mukainen, rakentaminen ei ole kalliimpaa vaan siinä säästetään myös euroja. 

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • toimit julkisen hankinnan asiantuntijana.
 • olet urakoitsija ja suunnittelet kalustohankintoja tai nykyisten koneiden retrofittausta/konvertointia vähäpäästöisemmiksi.
 • toimit kaupunkisuunnittelussa ja kehittämisen tavoitteena on kaupungin hiilineutraalisuus.

Perustietoja

 • Yritysalueen sijainti: Lukutori, Suurpelto/Henttaa, Espoo 
 • Konseptin toteuttajat: Espoon kaupunki: Kaupunkitekniikan keskus ja Ympäristökeskus. 
 • Aikajänne: 6–12/2020. 
 • Mukana yhteiskehittämisessä yhteistyökumppanit: VRJ Etelä-Suomi, Ramboll Finland, Teknisten Kaupan Liitto ry, Ramirent Finland, Loimaan Kivi, Kekkilä, Suurpellon asukasyhdistys. 
 • Lukutorin työmaalla pilotoitiin myös Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimusta, joka tehtiin ympäristöministeriön, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä 2020. 
 • Kotimaisuus ei saa olla valintakriteerinä julkisessa hankinnassa, mutta ympäristöarvo esim. EPD voi olla. EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. 
Lukutorin päästötön työmaa, elokuu 2020. Kuva Suvi Suovaara.

Espoon Lukutorin Päästötön työmaa pilottihankkeessa otettiin käyttöön hiilineutraalisuutta edistäviä ja julkisen hankintalain mukaisia hankintakriteerejä

Pilottikohteeksi valittiin Espoon Suurpellon uusi keskustori katualueineen, joka oli sopivankokoinen urakka pilotoida uusia ympäristö- ja kestävän kehityksen hankintakriteerejä. Sidosryhmille pidettiin markkinavuoropuhelutilaisuus, jossa kerrottiin mm. rakennusalan ilmastotavoitteista ja vähäpäästöisten työmaakoneiden saatavuudesta. Tilaisuuden jälkeen urakoitsijoilla oli vielä mahdollisuus kahdenvälisiin neuvotteluihin kaupungin kanssa. Niissä kartoitettiin urakoitsijan kalustoa ja mahdollisuutta tehdä tarjous suunniteltuihin vähimmäiskriteereihin peilaten.

Tarjouspyyntöön sisällytettiin urakoitsijoiden ja työkonealan kanssa yhdessä realistisiksi todetut työmaakoneiden ja kuljetuskaluston vähimmäiskriteerit sekä päästövähennyksiä synnyttävät työmaakäytännöt ja resurssiviisauden toteutuminen. Lukutorin päästötön työmaa -pilotti haastoi tilaajia, urakoitsijoita sekä muita sidosryhmiä uudenlaisiin toimintatapoihin, joilla rakennetaan parempaa, hiilineutraalia tulevaisuutta. Urakka- ja kalustohankinnassa hyväksi todetut hankinnan kriteerit ja muut päästövähennyksiä edesauttavat toimenpiteet viedään vaiheittain kaikille kaupungin työmaille: uudis-, infra-, saneeraus- ja purkurakentamisen työmaille.

Urakoitsijan päästötön työmaa koulutus 12.6.2020. Kuva Suvi Suovaara.

Urakkakilpailutukseen mukaan uudet ympäristöä huomioivat vähimmäisvaatimukset

Kestävän kehityksen hankintaprosessia muokattiin niin, että urakoitsijan työmaakoneissa käytetään fossiilittomasti tuotettuja biopolttoaineita, biokaasua tai (vihreää) sähköä. Vauhdittaakseen Lukutorin urakoitsijan menestystä päästövähennyksien aikaansaamisessa kaupunki vuokrasi työmaalle 4,2 t sähkökäyttöisen pyöräkuormaajan ja antoi urakoitsijalle bonusta fossiilittomalla polttoaineella käyvien työkoneiden käytöstä yhteensä enintään 30 000 euroa. 

Pilottityömaan urakkaohjelmassa urakoitsija sitoutui osallistumaan päästötön työmaa -koulutukseen, jotta ymmärrys lisääntyy uudenlaisen toiminnan ja työmaakäytänteiden vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Tämä antaa urakoitsijalle myös kilpailuetua tieto-taidon myötä tulevissa urakoissa. 

Hankinnan vähimmäiskriteereissä huomioitiin myös kiveysmateriaalien kuljetukset työmaalle. Lukutorilla pilotoitiin myös reaaliaikaista, kohdekohtaista, Vediafi Oy:n toimittamaa ratkaisua, joka seuraa ja raportoi kuljetusten päästöjä. Pilottiurakan kustannukset eivät nousseet, kun hankintaa tarkastelee pidemmällä aikajanalla. Resursseja on varattava enemmän rakennushankkeen suunnittelu- ja urakkakilpailutusvaiheisiin, jotta ilmastopositiivisuus ja laatuvaatimukset onnistuvat toivotusti. Kehityskohteena on digiratkaisujen hyödyntäminen, sillä kaluston ja kuljetusten seuranta vaatii lisätyötä ja tiedonkeruun manuaalisuus on käytännössä mahdotonta. 

Sähkökäyttöinen 4,2t pyöräkuormaaja, jonka Espoon kaupunki vuokrasi urakoisijan käyttöön Lukutorin pilottityömaalla
Lukutori valmistuu kotimaisilla kiveyskivillä. Syyskuu 2020. Kuva Iina Kallio

Kiertotalouden ja resurssiviisauden huomioiminen onnistui Lukutorilla ympäristöarvoluokituksen avulla

Resurssiviisautta toteutettiin käyttämällä kotimaisia kiveyskiviä eikä infratyömailla tavanomaisia kiinalaisia kiviä, jolloin kuljetusten päästöt saadaan hyvin pieniksi. Hankintalain mukaan kotimaisuus ei saa olla julkisen hankinnan valintaperuste, mutta tueksi on nyt saatu EPD-arvo, eli Environmental Product Declaration. Se on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. EPD:n käyttö julkisen kilpailutuksen valintakriteerinä on sallittua.

Pilottityömaa toteutti samalla myös Espoo-tarinan kestävän kehityksen periaatteita. HNRY-hankekumppani VTT teki päästölaskennan, jotta voidaan todeta toimenpiteiden vaikuttavuus.

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal vauhdittamaan kehitystä 

HNRY-hanke valmisteli Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green dealin ympäristöministeriön sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien kanssa. Lukutorin pilottityömaa toteutti jo sitoumuksen ensimmäisen tavoitevaiheen kriteereitä niiltä osin kuin se on mahdollista. Green deal -sitoumuksen hankintakriteereissä huomioidaan mm. työmaakoneiden, kuljetuskaluston, työmaasähkön ja -lämmityksen käyttövoimien (valmistuksen) fossiilittomuus sekä vähäpäästöisempien työmaakäytäntöjen kehittäminen. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä. Samalla voidaan toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi. 

Tärkeimmät opit

 • Markkinavuoropuhelun tärkeys: urakoitsijat ja muut sidosryhmät mukaan jo urakkakilpailutusta suunniteltaessa. Jokaisessa kohteessa on omat selkeät/suurimmat päästövähennysmahdollisuudet, mihin kannattaisi yhteistyössä löytää sekä kustannustehokkaat että toimivimmat ratkaisut.
 • Tiedon ja aidon dialogin avulla edistetään rakennussektorin asennemuutosta kohti positiivisempaa suhtautumista ilmastoasioihin riittävän nopeasti.
 • Hiilineutraali rakentaminen ei ole kalliimpaa kun tarkastelee kustannuksia pidemmällä aikajanalla ja kun halutaan toteuttaa myös kestävää rakentamista muiltakin osin.
 • Urakoitsijat ja muut sidosryhmät ovat valveutuneita ja valmiita; julkisen hankinnan on uskallettava kehittää hankintaprosessia ja vaatia enemmän ympäristön huomioimista ja kiertotalouden toteutumista.

Kiitos suomalaisen työn ja kiviteollisuuden tukemisesta. Näitä uutisia lukiessa on hieno olla espoolainen geologi.”

–Lukijan kommentti pilotista kertovaan blogitekstiin