Hyppää sisältöönMiten kaupungin ja yritysten yhteistyöllä saavutetaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet?

Yritykset ja kaupungit yhdessä hiilineutraaleiksi ja resurssiviisaiksi

Asiasanat

hiilineutraali, elinkeinoelämä, PK-yritys, yritysalue, ilmastohankkeet, Ilmastojoukkue, Ilmastokumppanit, ilmastositoumus, SECAP, Blue Industry Park

Kaupungit voivat erilaisin keinoin ja motivaattorein tukea yritysalueita, yritysverkostoja sekä yksittäisiä yrityksiä kehittämään toimintaansa hiilineutraaliksi ja resurssiviisaaksi, ja tällä tavoin osallistumaan hiilineutraalin kaupungin tekemiseen. Yrityksille yhteistyö ja verkostoituminen voi tarjota myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti resurssiviisauden ja kiertotalouden saralla.

 • 2000 työntekijän Turun telakka todistaa esimerkkinä, että yritysalueiden mittakaavassa hiilineutraaleilla ratkaisuilla on väliä.
 • Neljän viikon intensiivikoulutus oli oiva tapa käynnistää yritysten ilmastotyötä ja sitouttaa yritykset kaupungin ilmastotavoitteisiin.
 • Kahdeksan yritystä sai koulutuksesta konkreettista hyötyä, sillä koulutus räätälöitiin yritysten tarpeet huomioiden.

Tämä ratkaisu sopii sinulle, jos…

 • etsit keinoja kaupungin ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön kehittämiseen.
 • haluat kehittää yritysalueen yrityksiä hiilineutraaleiksi ja resurssiviisaiksi.
 • haluat hiilineutraalin ja resurssiviisaan yrityksen koulutuspaketin käyttöösi. Paketti sopii esimerkiksi kouluttajille, tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille, kaupungeille sekä yrittäjäorganisaatioille, joiden tavoitteena on tarjota yrityksille hiilineutraalisuuteen liittyvää neuvontaa ja koulutuksia.

Perustietoja

• Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutus on verkkopohjainen koulutus, jonka voi toteuttaa missä ja milloin tahansa.
• Toteuttajat: Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Helsingin kaupunki.
• Koulutuspaketti sisältää runsaasti materiaalia hiilineutraaliudesta ja resurssiviisaudesta, minkä lisäksi mukana on oma osionsa Turun AMK:n kiertotalousmateriaaleille.
• Koulutuspakettia on pilotoitu kerran. Sen pohjalta on valmisteltu jaettava koulutuspaketti ja ohjeet koulutuksen järjestämiseen.
• Koulutuksen pituus: 1 kk, neljä koulutuskertaa.

Yrityksillä on suuri merkitys kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Kun hiilineutraalia ja resurssiviisasta yritystoimintaa edistetään yritysalueen mittakaavassa, voidaan saada merkittäviä vaikutuksia suurimpiin kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaviin sektoreihin. Kaupunki voi omilla toimenpiteillään saavuttaa noin puolet päästövähennyksistä, joita kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Tämä ratkaisu esittelee keinoja, joiden avulla kaupungit voivat tukea yritysalueita, verkostoja ja yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Kestävä kaupunkirakenne edistää yritysten hiilineutraalia toimintaa

Turussa energiasektorin päästöt ovat viime vuosina vähentyneet nopeasti, ja samalla muiden sektorien suhteellinen osuus päästöistä on kasvanut. Sähkön ja kaukolämmön päästöt tulevat entisestään pienenemään, kun taas tieliikenne nousee suurimmaksi päästösektoriksi. Koronavirus voi vaikuttaa tulevien vuosien liikennesuoritteisiin ja kestävien kulkutapojen suosioon.

Kestävän kaupunkirakenteen suunnittelussa päämääränä on yritysalue, jossa energiaratkaisut ovat hiilineutraaleja tai ilmastopositiivisia. Lisäksi yritysten materiaalilogistiikka, henkilöstö sekä vierailijat liikkuvat ja toimivat vähähiilisesti ja resurssiviisaasti. Merkittävät ratkaisut tehdään jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa, ja monet niistä kytkeytyvät seudullisiin tavoitteisiin. Myös alueen rakentamisessa huomioidaan päästöttömän työmaan mukaiset ratkaisut. Toimintavaiheessa yritysalueen toiminnan ohjaaminen nousee tärkeäksi keinoksi. Esimerkiksi tontinluovutusehdoilla sekä yritysverkoston yhteistyön vahvistamisella sitoutetaan yrityksiä ilmastotekoihin.

Verkostot ja tiedon lisääminen tukemassa yritysten ilmastotyötä

Yritysten hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden tukeminen tapahtuu luontevasti kaupunkien ilmastotavoitteiden ympärille luoduissa verkostoissa (esim. Ilmastokumppanit, Turun ilmastojoukkue). Niissä yritykset voivat tarjota toisilleen vertaistukea, parantaa tiedollisia valmiuksiaan ja saada viestinnällistä näkyvyyttä ilmastoteoilleen. Verkoston toimintaa voidaan myös kytkeä käynnissä olevien hankkeiden toimintaan, jolloin hankkeet tavoittavat paremmin kohdeyrityksiään ja yritykset saavat tuoretta tietoa ja sparrausta toimintaansa.

Tiedon ja tuen kysyntä onkin kasvanut valtavasti ja tähän tarpeeseen vastaavia kiertotalous-, resurssiviisaus- ja hiilineutraaliushankkeita on saatu hyvin käyntiin. Koska yritysten ilmastoteoilla on tärkeä merkitys päästöjen kannalta, palvelevat hankkeiden tulokset tehokkaasti myös toiminta-alueensa kaupunkien ilmastotavoitteita. Hankkeiden välinen synergia ja tiedonvälitys on myös tunnistettu tärkeäksi. Turun alueella toimiville yrityksiin keskittyville ”ilmastohankkeille” perustettiin keskinäinen tiedonjakoverkosto, jota kaupunki koordinoi.

Intensiivikoulutuksesta vauhtia ilmastotyöhön

Yritysten ilmastotekojen vauhdittamiseksi järjestettiin Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -intensiivikoulutus, jossa lisättiin yritysten tiedollisia valmiuksia hiilineutraaliudesta ja vastuullisuuden viestinnästä. Turun alueen yrityksille tarjottiin mahdollisuutta liittyä Turun ilmastojoukkueeseen, mikä tuo mukanaan myös viestinnällistä hyötyä. Joukkueen jäseneksi voi päästä täyttämällä ilmastoteon sisältöä ja merkittävyyttä kuvaavan ilmastotoimenpidekortin (ns. SECAP-kortti), joka julkaistaan kaupungin ilmastotekotietokannassa.

Koulutuspilotissa koulutettiin verkkoalustan kautta kahdeksan eri alan yritystä, jotka lähtivät kehittämään toimintaansa hiilineutraaliksi ja resurssiviisaaksi. Osana koulutusta toteutettiin sparrauksia, joissa edistettiin yrityksen valitsemaa kehityskohdetta. Koulutuksen pohjana käytettiin Turun AMK:n kiertotalouskoulusta, minkä lisäksi Howspace-alustalle tuotettiin runsaasti uutta materiaalia. Yritykset antoivat koulutuksesta paljon palautetta, ja sitä muokattiin näiden palautteiden pohjalta. Pilotissa syntynyt koulutus materiaaleineen on jatkokäytettävissä muille yrityksiä kouluttaville toimijoille.

Tärkeimmät opit

• Eri lähtökohdissa ja eri aloilla olevia yrityksiä on haastava kouluttaa samassa koulutuksessa, sillä yhteisellä materiaalilla on vaikea palvella kaikkien tarpeita maksimaalisen hyödyn takaamiseksi.
• Howspace on verraton koulutusalusta, jota ilman koulutusta voi olla hankala järjestää tai se vaatii enemmän innovointia.
• Koulutuksiin osallistuvia yrityksiä on jatkuvasti ohjattava eteenpäin, joten koulutuksen koordinointi ja fasilitointi vie paljon resursseja.
• Sparraajia voi olla haastava saada, jos sparrauksesta ei ole valmis maksamaan.
• Koulutukseen osallistuvia yrityksiä tulee seurata ja sitouttaa kaupungin ilmastotyöhön vielä koulutuksen jälkeen.
• “Hiljainen keskustelu” eli viestein tapahtuva kommunikointi on tärkeä osa verkossa käytävää koulutusta, ja sille on jätettävä tilaa koulutustapaamisissa. Kaupunkien ja yritysten ilmastoyhteistyön kehittäminen vaatii vielä yritysten osallistumisen sujuvoittamista ja tiedollisten valmiuksien lisäämistä yrityksille.

Matkalla kohti hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta -videosarja

Koulutukseen osallistuneet yritykset ja sparraajat kertovat Matkalla kohti hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta -videosarjassa tekemistään ilmastoteoista ja siitä, miksi juuri nyt on oikea aika ryhtyä ilmastotyöhön. Katso koko videosarja Videot-sivulta!

Videosarjan traileri

Ohjeet koulutuksen järjestämiseen

Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutus

6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke toteutti tammi-helmikuussa 2021 Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutuksen. Koulutus oli tarkoitettu erityisesti meri- ja metalliteollisuuden yrityksille sekä satamien logistiikkapainotteisille yrityksille. Koulutus oli suunnattu pk-yrityksille, mutta ilmoittautuminen oli kuitenkin avoin kaikenkokoisille yrityksille. Koulutuspilotin tavoitteena oli pk-yritysten tukeminen matkalla kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta toimintaa sekä yritysten osallistaminen kaupunkien ilmastotyöhön.

Koulutus toteutettiin talvella 2021 ja siihen osallistui kahdeksan yritystä, jotka olivat Arkea, Flegma, Finess Energy, MuotoMyrsky, Steveco, Turun kaupunkiliikenne, Workenter ja 3PLogistiikka. Mukana olivat myös Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Stiftelsen för Åbo Akademi, joilta saatiin aktiivisesti palautetta koulutuksen kehittämiseksi. Koulutuspilotti oli onnistunut, ja se sai yrityksiltä hyvää palautetta.

Koulutus toteutettiin täysin etänä, ja se koostui luennoista, sparrauksista, itseopiskelusta ja yrityksessä tapahtuvasta edistymisestä. Kouluttajina ja sparraajina toimivat eri alojen asiantuntijat ja kullekin yritykselle erikseen valitut sopivat sparraajat. Kaikille yhteisiä koulutuskertoja oli neljä, ja näiden yhteydessä järjestettiin jokaiselle yritykselle kolme omaa sparraustilaisuutta. Sparrauksissa yritys sai asiantuntijoilta taustatietoa, motivaatiota ja vertaistukea niihin tarpeisiin ja kehityskohtiin, jotka tunnistettiin ennen koulutusta tehtyjen yritysten tilannekartoitusten pohjalta. Tästä pdf:stä näet, millainen tilannekartoituslomake ennen koulutusta täytettiin.

Koulutus järjestettiin Zoom-verkkokokoustyökalun ja Howspacen alustan kautta. Tämän pdf:n kautta voit katsoa, miltä HNRY-koulutus Howspacessa näytti.

Koulutuksen aikataulu

 • Hakuaika koulutukseen oli 4.-17.12.2020. Valituille yrityksille ilmoitettiin 18.12.2020. Osallistujia haettiin esimerkiksi tällaisella ilmoituksella.
 • Koulutuskertoja oli neljä kappaletta 26.1.-16.2.2021 välisenä aikana. Koulutuskerrat olivat tiistai-iltapäivisin ja ne kestivät 1,5-2 tuntia kerrallaan.
 • Koulutuskertojen aikana järjestettiin jokaisen yrityksen kanssa kolme yrityskohtaista sparraustilaisuutta. Kaksi ensimmäistä olivat kestoltaan 30 min ja kolmas 1h.

Koulutuksen runko ja materiaalit

Koulutuksessa käytetty materiaali on koottuna tähän alle ja se on vapaasti käytettävissä muille yrityskoulutuksia tekeville toimijoille, ja se sopii esimerkiksi kaupungeille, tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille ja yrittäjäorganisaatioille sekä itseopiskeluun. Näiden materiaalien lisäksi koulutuksessa käytettiin sekä Carbonwise-hankkeen videoita että Turun AMK:n tuottamaa Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutusta, jonka materiaalit löytyvät täältä.

Tervetuloa-osio

 • Ennen ensimmäistä koulutuskertaa osallistujat ohjattiin tutustumaan koulutusalustaan, jossa esiteltiin koulutuksen tavoitteet ja runko sekä annettiin ohjeet Howspacen ja Zoomin käyttöön.

Ensimmäinen koulutuskerta: Yritysten ilmastotekojen merkitys

Toinen koulutuskerta: Hiilijalanjälki ja päästölähteet

Kolmas koulutuskerta: Vastuullisuusviestintä     

Neljäs koulutuskerta: Mitä tulevaisuus tuo?

Tietoa kiertotaloudesta -osio

Lopuksi-osio

 • Tämä osio sisälsi arviointi- ja palautelomakkeen, tietoa kevään aikana koulutuspilotista tuotettavasta videosarjasta ja alustavan kutsun kevään virtuaalisille ilmastokahveille. Ilmastokahveilla keskustelemme kunkin yrityksen kanssa erikseen heidän tilanteestaan ja etenemisestään ilmastotyössä koulutuksen jälkeen.

Yhteystiedot
Lisätietoa koulutuksesta
Niina Ruuska, projektipäällikkö, niina.ruuska@turku.fi, puh. 040 358 9353

“Mistä pientoimijat saisivat käytännön apua hiililaskentaan ja kompensointiin? Uskon, että suuria päästövähennyksiä voitaisiin saavuttaa pelkästään yrittäjiä neuvomalla ja “pitämällä hetken kädestä” prosessin alkuvaiheessa.”

– Koulutuksen osallistuja